Opbouw van een viering

Voor de opbouw van de vieringen vertrekken we van volgend schema.

9u30- 10u30: inzingen liederen door het koor

10u30:

verwelkoming
lied
gebed
stilte

lied
lezing uit de Bijbel
schriftuitleg/overweging
lied

pauze met collecte en mededelingen
tafelgebed
onze vader en vredeswens
brood en beker gedeeld
voorbeden en acclamatie
bemoediging en zegen
slotzang

11u45-12u15: tijd voor ontmoeting bij koffie en thee
Deze structuur zien we als een kader van waaruit de vieringen worden opgebouwd. Afhankelijk van het thema kan daarvan afgeweken worden.

De schriftuitleg gebeurt in principe door iemand anders dan de voorganger; op die manier laten we verschillende mensen aan het woord die het Bijbelverhaal hebben getoetst aan hun leven.

De ingezamelde gelden dienen enerzijds om de vieringen te bekostigen; anderzijds worden ook collectes gehouden voor andere projecten, zoals Welzijnszorg of Broederlijk Delen en wordt een vast bedrag van de collecte afgestaan voor een sociaal project in Brugge.

Het brood breken we voor elkaar.

Voorbeden komen meestal vrij uit de gemeenschap. Wie dat wenst kan vóór de aanvang van de viering een voorbede neerschrijven. De voorganger neemt deze dan op in de viering. Ook vrije voorbeden – op het moment zelf uitgesproken – zijn mogelijk.

Na de viering vinden we elkaar voor een babbel bij een kop koffie of thee.