HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 9/8/2020

Ook de zomervieringen vinden dit jaar plaats in corona-tijden. Wie de vieringen live wil bijwonen vind verdere informatie op deze aparte webpagina. Wie niet aanwezig kan zijn, kan gebruik maken van de teksten en liederen van de zomervieringen om thuis te vieren. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

 • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
 • Hoe gebruik ik dit?
  • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
  • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (6 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————–

KRUISTEKEN

—————–

OPENINGSLIED


Dit ene weten wij
en aan dit één
houden wij ons vast
in de duistere uren:
er is een woord
dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat
die is niet meer alleen.

—————–

OPENINGSGEBED Psalm 130 (passim)

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.

—————–

STILTEMOMENT

—————–

MEDITATIE OP DE EVANGELIELEZING – MT 14, 22-33

Op de website van Start de Stilte, wordt via deze link de lezing van deze week verteld, gevolgd door een mooie persoonlijke meditatie (12’):

Jezus zei zijn leerlingen alvast aan boord te gaan om voor Hem uit het meer over te steken; dan zou Hij intussen de mensen wegsturen. Toen Hij de mensen had weggestuurd, ging Hij de berg op om te bidden, Hij alleen. Toen het avond geworden was, was Hij daar nog alleen. Toen de boot al ver uit de kust was, had die het zwaar te verduren van de golven, omdat de wind tegenzat. Op het einde van de nacht ging Hij lopend over het meer naar hen toe. Toen de leerlingen Jezus op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. “Een spook!”, riepen ze, en ze schreeuwden van angst. Meteen zei Jezus: “Rustig maar, Ik ben het. Wees niet bang.” Petrus gaf Hem ten antwoord: “Heer, als U het bent, laat me dan over het water naar U toekomen.” Hij zei: “Kom.” En Petrus stapte overboord, liep over het water en kwam naar Jezus toe. Toen hij lette op de kracht van de wind, werd hij bang, en toen hij begon te zinken, schreeuwde Petrus: “Heer, red me.” Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. Hij zei: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?” Toen ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De mensen in de boot vielen voor Hem op de knieën en zeiden: “Werkelijk, U bent de Zoon van God.”

Afbeelding: Santa Maria Novella, Firenze

—————–

ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

—————–

VREDESWENS


Gij Levende eerste en laatste
moeder vader G*d onspreekbaar
boven onze woorden uit:
zegen uw mensen
die hier nu zijn
en al uw mensen
waar ook ter wereld
doe lichten over ons uw Aangezicht
en geef ons vrede.

—————–

SMEEKGEBED

Heer,
Onze vrienden zitten in de Magdalenakerk,
met mondmaskers op, op veilige afstand van elkaar…
Wij zitten hier thuis…
Wat moeten we ervan denken?…
nu het coronavirus weer dichterbij is gekomen
en er weer zo veel mensen in ons land en wereldwijd besmet zijn?

We willen onszelf en anderen niet nodeloos bang maken, maar zeker ook niet roekeloos zijn.
We willen realistisch blijven, verstandig zijn met hygiëne.
Plots zien we weer hoe kwetsbaar we zijn.
We voelen de ongrijpbaarheid en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.
Soms lijkt het over niets anders meer te gaan.

Heer, geef ons open ogen om al het nodige te doen,
en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten.
Geef wijsheid en volharding aan onze artsen, verpleegkundigen, en zorgkundigen.
Geef ook wijsheid en beoordelingsvermogen aan onze bestuurders en wetenschappers.

Geef dat wij gevoelig blijven voor de noden in onze omgeving en ons verbonden weten met diegenen die het kwetsbaarst zijn:
Zij die eenzaam zijn… die ziek zijn… die in eenzaamheid sterven… die angstig zijn… die hun economische bestaanszekerheid verliezen…die achterblijven…
Wij bidden dat deze crisis weer onze ogen opent voor onze breekbaarheid, voor wat er echt toe doet… en dat onze kleine Liergemeenschap deze storm goed doorstaat.
Bidden wij dat dit uur ons mag breken en helen, verzachten, vermurwen, verbinden tot leven met elkaar…

…in een nieuw normaal… voor zolang het nodig is.
Amen

—————–

TROOSTLIED


Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is
en mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

—————–

SLOTGEBED – Eerste hymne

Waarom bezoekt Gij mij,
Waarom roept Gij ons aan?

Hebt Gij mensen nodig,
Valt eeuwigheid U zwaar?

Is G*d niet G*d genoeg,
Zijt Gij Uzelf te veel?

Wie is Uw raadsvrouw geweest
Dat Gij ons hebt geschapen?

In zo grote menigten
En geen twee gelijk…

Wou U weten wat tijd is,
Dagen, gras dat verdort,

Wat hartstocht is en pijn,
Hoe doodgaan voelt, een graf?

Omdat Gij liefde zijt
En niet alleen wilt blijven

Omdat zij om U geven
Roept Gij mensen aan,

Aanstichter van ons leven,
konden wij U verstaan.

—————–

KRUISTEKEN

—————–

SLOTLIED


Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moedershuis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.

Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk

Wonen overal even thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

—————–

Met dank aan

 • Lut Cauberghs, Kevin Mouton, Alex Kinnet en Andre Nuytemans, het team dat instaat voor de organisatie van de zomervieringen
 • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
 • YOT voor het gebruik van de Magdalenakerk
 • Sabine Vanquaethem voor de algemene coördinatie
 • Patrick Delanoeye voor de website

Het ga je goed… en tot volgende week!

—————–