HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 9/5/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

 • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
 • Hoe gebruik ik dit?
  • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
  • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (10 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

MUZIEK


Een kleine romantische ode aan de “wondermooie maand mei.”

————–

KAARS – GEDACHTENIS

Een kaars lichten is een aanwezigheid zichtbaar maken, ook van hen die afwezig of onzichtbaar zijn. Gedenken wij onze dierbare afwezigen bij het vuur van de Altijd Aanwezige.

————–

KRUISTEKEN

In de Naam van God – Ik zal er zijn,
in de naam van Jezus – Hebt elkaar lief,
in de kracht van de Geest die het aangezicht van deze aarde zal vernieuwen.

————–

LIED


Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis.

Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon. (refrein)

Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.

Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.

Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.

————–

OPENINGSGEBED (uit een Pinkstergebed van Jean Bastiaens)

Vuur uit de hemel,
daal neer.

Adem met je warme gloed
over mijn pijn, mijn verdriet,
daal neer.

Troost mij met verkwikkende nabijheid,
Jij Bron van leven,
daal neer.

Zalf mij met vreugde,
raak mij aan met vrede,
daal neer.

Maak mijn tong los
om te spreken jouw taal van bevrijding,
om te loven, te danken – leven in overvloed.

————–

STILTEMOMENT

————–

INLEIDING OP DE LEZING

De liturgie leest op paaszondagen uit de Handelingen der Apostelen. Het missaal kort de tekst in. Deze viering biedt ons de kans om het hele zo rijke verhaal rustig te lezen en te beluisteren. Het is een lang verhaal van grensoverschrijdingen. We horen ook hoe dat klonk toen Petrus aan vreemden de betekenis van Jezus moest uitleggen. De lezing eindigt met een ingrijpend gebeuren.

————–

LEZING – OVERWEGING

De tekst van de lezing vind je onder deze link.

 1. “Resonanties” uit de Schrift:
 • het Noah-verhaal met de dieren én de doop; het water dat redt; het nieuwe verbond van God met de mensheid (Willem Barnard)
 • het negende uur, drie uur in de middag
 • Petrus doet Cornelius ‘opstaan’ ; er wordt vaker ‘opgestaan’ in het verhaal
 • “Het goede nieuws van de vrede”: een kernwoord. Het evangelie begint ermee: de engelen in het kerstverhaal vatten het gebeuren zo samen; nu zal er vrede komen tussen de joden en de andere volkeren; in Lucas’ verhaal van de intocht in Jeruzalem huilt Jezus omdat die vrede maar niet komt.
 • “en God prijzen”. Nico ter Linden: “de heilige Geest is daar waar God wordt groot gemaakt” (“Magnificat” zingt Maria; dezelfde woorden).
 1. De figuur van Cornelius! De tegenstelling is aanvankelijk niet heiden Cornelius – gelovige Petrus, maar andersom: Cornelius aanbidt een God van àlle mensen, Petrus zit eerst vast in zijn eigen Godsbeeld.
 2. Ommekeer, nieuw inzicht als een cadeau (niet als ‘mijn beslissing’), ook niet als “ik maak dat zelf wel uit”.
 3. Vraagje. Hoe zou ik, hoe zouden wij nu aan iemand die totaal vreemd is aan het christendom ons geloof bondig onder woorden brengen, zoals Petrus deed voor Cornelius?

————–

LIED


Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden,
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen,
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven,
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in mensen wilt Gij wonen,
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

————–

DELEN EN OPDRAGEN VAN VREUGDE EN VERDRIET

————–

TAFELGEBED


Moge ons voor waar verschijnen
die genoemd wordt zoon der mensen
die gezegd wordt dood maar levend
die gehoopt wordt mens voor allen.

Moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
niet als spiegelbeeld in water,
maar in mensentaal van liefde.

In dit mensenbrood gebroken,
levenskansen, recht voor allen,
in het drinken van de beker,
in vergeving en ontferming.

Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.

————–

ONZE VADER

————–

VREDESWENS


Open uw hart
en bid met mij
en vrede zij met uw allen!

————–

NUTTIGEN VAN BROOD EN WIJN

————–

VOORBEDEN


Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
– het is al begonnen, merk je het niet?

————–

TOEMAATJE (Maria Vasalis)

MOEDER

Zijzelf was als de zee, maar zonder stormen.
Even blootshoofds en met een brede voet.

Rijzend en dalend op haar vloed,
Als kleine vogels op haar schoot gezeten,
Konden wij lange tijd haarzelf vergeten,
Rustend en rondziend en behoed.

Haar stem was donker en wat hees
Als schoven schelpjes langs elkander,
Haar hand was warm en stroef als zand.

En altijd droeg zij om haar bruine hals
Dezelfde ketting met een rond maansteen,
Waar in een neevlig blauw een kleine gele maan scheen.

Voorgoed doordrongen door haar kalm geruis
Waren wij steeds op reis en altijd thuis.

Een warme moederdag aan allen die moeder zijn, zich moeder voelen, aan de moedergevoelens in elk van ons!

————–

SLOTGEBED (Oosterhuis. Levende die mij ziet p75)

Wij zullen, jood en Griek, zijn lichaam worden,
Zijn uitstralende kracht in deze wereld,
Als wij de woorden doen van de Thora
Die hij ontvangen heeft en doorgegeven.
Zijn Geest is het die ons tezamen voegt,
En liefde die ons maakt tot zijn gemeente.

Daartoe zegene ons God,
Vader, Zoon en Heilige Geest +

————–

LIED


De woorden die wij spraken tot elkaar,
haastige harde lieve onverstane,
de nacht die wij verzwegen voor elkaar,
de bange dromen, de doorluchte wanen,
de dagen die wij gingen met elkaar
in donker woud door schaduwlichte lanen.

De mensen die wij werden één voor één,
spelende handen helderziende ogen,
lichamen stromend water steen en been
vurige zielen vonken mededogen,
die ene die wij zijn en anders geen,
die anderen die wij nog worden mogen.

Dit niets dat overleeft ternauwernood,
dit alles dat ik ben in vrees en beven,
dit enig hier nu tegen doem en dood,
dit korte, lichte, lange eigen leven
dat wij ontvangen als genadebrood,
dat ons gegeven is en blijft gegeven.

————–

Met dank aan

 • Geert Delbeke (met ondersteuning van Lut Cauberghs en Kevin Mouton) voor deze huisliturgie
 • Lieve Boone voor de muzikale ondersteuning
 • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–