Huisliturgie in Corona-tijden – 9/4/2020

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op Witte donderdag om 19u of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die onder de foto staat. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (9 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————KLAARMAKEN VAN DE HUISTAFEL ‘VAN PALMZONDAG NAAR PASEN…’

Voor deze huisliturgie suggereren we om de ‘rituelenschaal’ van Palmzondag met daarin de palmtakjes, aan te vullen met bloemen en wijn als teken van de vreugde van het feest dat Witte Donderdag is.

En als je weet dat Witte Donderdag helemaal géén vastendag is, dan mag dat flesje wijn aan het einde van de huisliturgie gerust ietsje méér zijn dan enkel maar ‘symbolisch’…

—————

OPENINGSLIEDAlles wacht op U vol hoop
alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg
zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest,
zij worden herschapen –
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

—————

DUIDING THEMA

Na een lange viering op Palmzondag wordt dit een eerder stille viering.
Na het wassen van de handen in onschuld….vandaag de focus op de voeten
Blote voeten… als teken van geweldloze weerbaarheid en dienstbaarheid: géén is er knecht, géén is er meester

—————

AANSTEKEN GROTE KAARS

Persoonlijke intenties bij de gedachteniskaarsjes

—————

OPENINGSGEBED

Wees hier aanwezig…
Dat het goed mag zijn wat wij hier doen:
Het woord- uw woord- ter harte nemen…

Dat woord…als het nog leeft…Spreek het ons toe!
Doe ons tezamen horen, uw gemeente.

Wees hier aanwezig, nu, als toen, in Hem.
Wij waren ver weg, Gij een vreemde God,
Een onbekende naam, één van de velen.
Wees hier aanwezig, rondom deze tafel,
Waar wij omheen zitten, om uw brood en wijn.
Van zaad en brood en lichaam is uw woord,
Een stekje wingerd, wijdvertakte stok.

Wees hier aanwezig…om ons heen….

—————

STILTE

—————

LIED


Jij bent de God die mij gegeven is,
de beker die voor mij ingeschonken staat.
Mijn levenslot rust in jouw hand,
goed land is mij ten deel gevallen.

Jij bent het lot dat mij beschoren is,
mijn schaduw, de engel die mij troost mij kwelt –
laat deze kelk aan mij voorbijgaan, gauw,
ik kan geen mensen drinken.

Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt?
Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en wacht,
een dorstend hert – en ik een lege bron
dorstend naar stromen regen.

—————

EVANGELIELEZING: Marcus 14, 12-31

Op de eerste dag van het ongedesemde brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Hem: “Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen, zodat Gij het paasmaal kunt houden?” Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: “Gaat naar de stad en daar zult ge een man tegenkomen die een kruik water draagt; volg hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: De Meester laat vragen: Waar is de zaal voor Mij, waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met rustbedden en van al het nodige voorzien: maakt daar alles voor ons klaar.” De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals Hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed.

Toen de avond gevallen was, kwam Hij met de twaalf. Terwijl zij aan tafel aanlagen en de maaltijd aan de gang was, zei Jezus: “Voorwaar, Ik, zeg u: een van u zal Mij overleveren, een die met Mij eet.” Droefheid maakte zich van hen meester en zij begonnen de een na de ander Hem te vragen: “Ik ben het toch niet?”

Hij antwoordde hun: “Een van de twaalf, die met Mij in de schotel doopt. Wel gaat de Mensenzoon heen, zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens!”

Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: “Neemt, dit is mijn Lichaam.” Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En Hij sprak tot hen: “Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen.  Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van God.” Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg.

Toen sprak Jezus tot hen: “Allen zult gij ten val komen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar na mijn verrijzenis zal ik u voorgaan naar Galilea.” Toen zei Petrus: “Al komen allen ten val, ik zeker niet.” Jezus antwoordde hem: Voorwaar, Ik zeg u: nog heden, nog deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, zult juist gij Mij driemaal verloochenen.” Maar met nog meer nadruk verzekerde hij: “Al moest ik met U sterven, in geen geval zal ik U verloochenen.” In diezelfde geest spraken allen.

—————

LIEDHoe ver is de nacht,
hoe ver,
wachter, hoe ver is de nacht?
De morgen komt,
zegt de wachter,
maar nog is het nacht.

—————

BROOD EN WIJNRITUEEL

Brood gebroken maar ook wijn geschonken…

Voor de bewoners en medewerkers van WZC Westervier in St-Kruis dat deze week zo hard getroffen werd….

En ook verbonden met het WZC Minnewater, waar we anders onze ‘thuis’ hebben…

Voor Diane en Herman Timperman, die nu al lange tijd niet meer tot bij ons raken omwille van gezondheidszorgen. Maar de verbondenheid die jaren geleden opgebouwd werd, is nog steeds springlevend…

Wijn van vreugd, voor al het mooie dat verscholen zit in mensen, en dat nu de kans krijgt om te ontluiken… In nood kent men zijn vrienden. Hopelijk vergeten we achteraf niet te snel deze vaardigheid tot verbondenheid.

…………(eigen intenties)

—————

TAFELGEBED (we kiezen bij de muziek voor het gesproken Onze Vader)


Is hier de plaats
waar hij met zijn leerlingen bijeen kan zijn
om de uittocht uit het diensthuis te gedenken?

Het uur brak aan dat hij aan tafel ging
en zijn gezondenen met hem.
Hij sprak:
Hoe heb ik hiernaar verlangd,
te zijn met u voordat ik lijden moet.
Toen zij gegeten hadden en gedronken,
na zegening en dankgebed,
nam hij brood en beker.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Doet dit ter gedachtenis aan mij.
Dit is de beker van een nieuw verbond
in mijn bloed voor u vergoten.

En zij begonnen te twisten
over wie van hen de grootste was.
Hij sprak tot hen:
De volkeren hebben hun heersers.
Zo mag het niet zijn in uw midden.
De grootste worde de kleinste,
wie vóórgaat als een die aan tafel bedient.

Zo moge het zijn in ons midden.
Zo moge het zijn in ons midden.

—————

ONZE VADER

O Gij, Vader-Moeder van het universum
die doet geboren worden, adem van alle leven.
Bundel Uw licht in ons, maak het vruchtdragend.

Vestig Uw rijk van eenheid – nu
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze,
zoals in alle licht, zo ook in alle vormen.

Geef ons wat we elke dag behoeven aan brood en inzicht.
Bevrijd ons van onze fouten die ons binden en ons gevangen houden,
zoals wij de strengen waarmee we anderen aan hun schuld houden loslaten.
Laat de oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
maar bevrijd ons van wat ons terughoudt.

Uit u wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Waarlijk – dat er kracht zij in deze woorden –
mogen zij de basis vormen waaruit
al mijn daden ontstaan,
bezegeld in vertrouwen en geloof.

Amen.

—————

VREDESWENS

En wens elkaar nu maar een virtuele vrede toe, of pak straks gewoon es de telefoon en bel es her en der rond…(de meeste telefoonproviders hebben nu toch gratis formules…)

—————

VREDESLIEDWek mijn zachtheid weer –
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

—————

BEMOEDIGING EN ZEGEN: AFSLUITEND GEBED

Midden in deze verwarring hebben we van U gehoord:
Dat van U de toekomst is.
Dat uw koninkrijk zal komen
en uw wil geschieden
in de hemel en op aarde.

Op aarde: dat is overal…
Op alle onheilsplaatsen die wij tezamen kunnen bedenken,
onuitspreekbaar veel…

Op aarde is ook,
hier ter plaatse, deze mensen die wij zijn,
door U ontzagwekkend gemaakt,
verantwoordelijk voor elkaar.

Deze, onze gemeenschap
door uw woord geïnspireerd,
door uw woord gegrondvest,
hier samen in Uw naam:
De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

—————

SLOTLIEDBleibet hier und wachet mit mir.
Wachet und betet (2x)

Blijf hier en waak met mij.
Waken en bidden.

—————

Met dank aan

  • Sabine Vanquaethem
  •  Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning

Het ga je goed… en tot morgen!