HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 7/3/2021v2

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (7 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

TELLEN EN ZEGENEN

————–

INLEIDING OP HET BENEDICTUS (“GEZEGEND”) UIT DE MISSA SOLEMNIS VAN BEETHOVEN

————–

INLEIDING – KAARS- KRUISTEKEN – GEDACHTENIS

Zegenen is ons bekend vanuit beide Testamenten en onze eigen tradities. Soms omweven met vraagtekens daar een niet altijd even helder begrip.

Een thema dat wel wat cynisch voorkomt in deze Covid tijd waar onze zegeningen niet bepaald dik gezaaid liggen. Waar we onze catacomben vieringen in héél beperkte kring moeten houden; daar waar we vroeger met al onze weggenoten een blije en deugddoende viering zonder masker hadden, zonder angst voor de Covid epidemie.

————–

LIED
‘Dit huis vol mensen’ – liedboek 497


Dit huis vol mensen,
weet jij wie het zijn?
Ik mag het hopen.
Heb JIJ ons geteld,
ken JIJ ons bij name?

Dan ben Je de Enige.Beste vrienden noteer: JIJ met een hoofdletter; dus is het God die ons aanspreekt, ons allen geteld heeft, bijbels gesproken. Ons ieder bij onze naam heeft aangesproken.
Nu is tellen wel een belangrijke bezigheid; rijken tellen hun geld, weerlozen en armen passen op hun tellen en nu doen de computers, Big Brother dat voor ons.

Terug naar tellen en zegenen.

————–

GEBED – Psalm 134

Zie, zegent de ENE, al gij dienaars van de ENE;
die staat in het huis van de ENE, voortdurend dag en nacht!
Heft naar het Heilige uw handen en zegent de ENE!
Jou zegene de ENE vanuit Sion, de maker van hemel en aarde!
Amen

————–

LEZINGEN

EERSTE BRIEF VAN PETRUS 1,3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar de overvloed van zijn ontferming ons opnieuw heeft laten geboren worden tot levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.


GENESIS 12,1-3

Dan zegt de ENE tot Abram: ga, jij weg uit het land, uit je geboortetent en uit het huis van je vader, naar het land dat ik je zal doen zien;
ik zal je maken tot een groot volk, ik zal je zegenen, ik zal groot maken jouw naam;
word een zegen! Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou verwenst zal ik vervloeken;
door jou zullen gezegend zijn alle families op de bloedrode grond.

Tot zover deze lezingen met uiteenlopende inhoud en consequenties voor de toehoorder. Nu komt de volgende lezing, wees niet verbaasd het is niet het einde van deze viering!


NUMERI 6,22-27 (“Getallen”, “In de woestijn” in het bijbels Hebreeuws)

Eerst wat nodige omkadering: het uit het slavendom bevrijde volk zit in volle woestijn. Nu gaat men daar gaan tellen: de “hoofden.” Mozes telt om te zegenen één voor één en met hun naam. Dit alles gebeurt rond de “Tent der Ontmoeting.” Het is een echte liturgie, een grote oefening voor leven in vrijheid.

Dan spreekt de ENE tot Mozes en zegt:
Spreek tot Aäron en tot zijn zonen en zeg:
Zo zult ge de zonen van Israël zegenen; door tot hen te zeggen:
De ENE zal je zegenen en je bewaken!
De ENE laat zijn aanschijn tot je oplichten en is je genadig!
De ENE heft zijn aanschijn tot je op en legt op jou vrede.
Leggen zullen ze mijn naam op de zonen van Israël, ik zal hen zegenen.


Tot zover deze drie lezingen.
Dit is een zegening waarmede iedere samenkomst werd beëindigd in oud en nieuw Verbond.
Hierdoor ook de meest richtinggevende maar wat zegt het ons, nu vandaag???

————–

TOELICHTING

Merk op in de laatste lezing, de belangrijkste voor mij en ons zegt God eerst tot Mozes dat hij Aaron en kinderen moeten zeggen wat zij tegen het volk moeten zeggen! Daarna komt Gods zegenspreuk!
Met andere woorden tussen Diegene die zegt en wij zijn het steeds mensen die het woord tot ons richten, ook de zegeningen.

Wat is zegenen eigenlijk, bijbels gezien? Goede en troostende woorden; woorden van vertrouwen en bemoedigingen. Maar bijbels zijn er nog meer kantjes aan!

Maar wat doen wij met deze zegening?
Want, er zit zoals altijd in de bijbel, een appel in. Het antwoord komt vlug uit de Schrift.
Bij Abraham zijn verhaal is het antwoord: het bevel naar het beloofde land te gaan.
“Ik zal je zegenen en jij zult een zegen zijn voor anderen” (Genesis 12;2)
Kortom ook wij als kinderen Gods worden gezegend om anderen tot zegen te zijn.
Het is aldus zeker geen vrome wens om door God gezegend te worden. We zijn het al!!!!
Hij zegent en behoedt; dat is zijn taak bij wijze van spreken.

Is dit een waterdichte garantie voor “ volle zegen, geluk en voorspoed”?
Neen, een eeuwenlange ervaring heeft dit overduidelijk gemaakt. Maar een horizon van hoop, volheid van leven is hiermede in ons verankerd.

Wat er ook met ons, de wereld gebeurt, we blijven gezegend. In de goede dingen die ons overkomen, in de weerstand die je kunt opbouwen, de goede moed die herwonnen wordt na verslagenheid. Het gevoel te hebben beschut te zijn in woorden als licht, genade, hoopvolle verhalen tegen alle bedroevende verhalen en gebeurtenissen in.

Israëls eredienst was er een van dienst aan wereld en mensheid. Voor ons is die boodschap geworden dat God liefhebben gelijk is aan de naaste te beminnen.
God doet beroep op ons om volop in eigen kring en leven een zegen te zijn én door te geven in woord én daad.

————–

TAFELDIENST – DELEN VAN VREUGDE EN VERDRIET
‘Sacrament van hoop’ – Antoine Oomen – liedboek 674


Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg.

Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt.
Jezus uw gerechte indachtig
delen wij dit brood en deze beker

sacrament van hoop dat niet onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.

Doe mij gaan op uw weg.
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt Gij ooit mij beschamen?

Amen. Kome wat komt.

————–

ONZE VADER

————–

VREDESWENS

————–

VOORBEDEN
‘Roep onze namen’ – liedboek 566


Roep onze namen
dat wij u horen
dat wij weer ademen
dat wij u leven.

————–

GEBED (Variant op het Vredesgebed van de H. Franciscus)

Heer, maak mij tot instrument van uw vredewens,
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar verdeeldheid is,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven,
geloof aan wie twijfelt aan zichzelf of God.
Laat mij licht brengen waar duister is,
vreugde waar droefenis heerst.

Dit vragen we door Jezus. Amen

————–

LIED – Psalm 117
‘Gezegend Gij’ – Tom Löwenthal – liedboek 113


Gezegend Gij
van hier tot waar ter wereld
O lieve god en vriend
groot om ons heen

die was en is en komt.

————–

Met dank aan

  • Alex Kinnet met ondersteuning van Kevin Mouton voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–