HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 7/3/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (13 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

WELKOM

Welkom allen vanuit onze huiskamer.
Welkom allen die samen deze derde zondag vieren in de vasten.


Gij komt bij ons binnen
met niets anders
dan uw eigen naam: ‘Ik ben er voor u’,
en met de vraag
om met die naam ons leven te tekenen.
Zoals Gij mens geworden zijt in Jezus,
zo wilt Gij het ook vandaag worden in ons.


Laat ons dan ook in gedachten de Paaskaars aansteken. 


Dankbaar dat we hier nu ook mogen zijn ,
in de naam van Hij die is Vader,
Zoon en Heilige Geest
Amen.

————–

OPENINGSLIED
‘Mensen van God’ – Antoine Oomen – liedboek 520


Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de boom aan de bron.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

————–

INLEIDING

Straks kunnen we in één van de lezingen het verhaal horen van Jezus en de tempel.

In de vastenliturgie van Broederlijk delen 2021 verwijst men eveneens naar de 10 richtinggevende woorden van God om zo de gemeenschap in stand te houden zoals het bedoeld is. Jezus jaagt geldwisselaars en kooplieden de tempel uit. Hij wil het oorspronkelijke elan herstellen en terug naar de tien richtingwijzers gaan.

De tempel was het centrum van economische, politieke en religieuze macht geworden. De tien woorden in de ark waren verstomd, versteend. Geen leven meer voor het volk. Toch is een andere samenleving mogelijk waarin mensen dienaar worden van elkaar als ze luisteren naar de tien woorden die richting geven aan hun leven.

Voor Jezus woont God niet langer in stenen, maar in iedere mens die de weg gaat van dood naar leven.

Deze gemeenschap van mensen in Noord én Zuid, vormt het lichaam van Jezus. De nieuwe tempel.

God dienen is samen de weg van bevrijding gaan, is opstaan uit elke situatie van angst en benauwenis om in vrijheid open te bloeien.

Ook voor ons, in eigen land en in gemeenschappen wereldwijd, in Congo, Boliva en Israël/Palestina kunnen deze woorden de leidraad zijn voor een andere samenleving

En laat ons ook verbonden zijn met onze lieve doden, liefde die sterker is dan de dood. Ik nodig jullie dan ook uit om thuis een kaarsje te ontsteken.

————–

DREMPELGEBED
uit Dietrich Bonhoeffer

Wie ben ik?

Ze zeggen me vaak:
je treedt uit je cel
rustig blij en zeker
als een burchtheer uit zijn slot.

Wie ben ik?

Ze zeggen me vaak:
je spreekt met je bewakers
vrij rechtuit en vriendelijk
als was je hun heer.

Wie ben ik?

Ze zeggen me ook:
je draagt je zwarte dagen
evenwichtig en waardig
als iemand die gewend is te overwinnen.

Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf:
onrustig vol heimwee
ziek als een gekooide vogel
smakkend naar lucht als werd ik gewurgd
hongerend naar kleuren, naar bloemen en vogels
dorstend naar een woord, naar een mens dichtbij
trillend van woede om willekeur,
om de geringste krenking
opgeknaagd wachtend op iets groots
machteloos bang om vrienden in den vreemde
moe en te leeg om te bidden te danken te werken
murw en bereid om van alles afscheid te nemen?

Wie ben ik? De een of de ander?
Ben ik nu de een en morgen de ander?
Ben ik nu beiden tegelijk?
Huichel ik voor de mensen
en ben ik in mijzelf
een verachtelijk huilende zwakkeling?
Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger
wanordelijk vluchtend na de verloren slagen?

Wie ben ik?

Ik ben de speelbal van mijn eenzaam vragen.
Wie ik ook ben, Gij kent mij;
ik ben van U, mijn God.

————–


TUSSENZANG
‘Als Gij bestaat’ – Antoine Oomen – liedboek 149


Als Gij bestaat bewerk ons dan,
herschep ons hart en ons verstand
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam.

————–

Voor het evangelie en de overweging voor deze 3de zondag van de vasten heb ik me laten inspireren door het bijbelhuis van Zevenkerken, onder deze link vind je volgende teksten terug (klik hier voor een afdrukbare versie van 6 blz.).

EVANGELIE
Eerste lezing: Exodus 20,1-17
Tweede lezing: 1 Korintiërs 1,22-25
Evangelielezing: Johannes 2,13-25

OVERWEGING
De kracht van profetische woorden door Jean Bastiaens.

————–

LIED
‘Boek jij bent geleefd’ – Antoine Oomen – liedboek 491


Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven
wat je leest.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
Wou je leven met zovelen
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten,
licht en adem zal er zijn
als je mens wordt zoals Jezus:
liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens,
zoals hij.

Boek jij bent geleefd,
zegt ons hoe te leven –
Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven.
Liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven
mag je zijn.

Vrouw, waar is je broer?
Mens, waar is je zusje?
’t Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar,
lijden, sterven, liefde leren –
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.

————–

TOELICHTING BIJ RITUEEL EN DOEN

Beeld je in dat de tafel hier weer centraal kan staan in onze kring. Dat we samen een kring vormen rond deze tafel. Dat we samen onze kwetsuren en de vreugde delen. Aan deze tafel neemt men ongemerkt die kwetsbare plaats in, die lege plaats. Ik nodig jullie dan ook bij jullie thuis bij het breken van dit brood en het schenken van de wijn.

————–

TAFELGEBED
‘Sacrament van hoop’ – Antoine Oomen – liedboek 674


Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg.

Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt.
Jezus uw gerechte indachtig
delen wij dit brood en deze beker

sacrament van hoop dat niet onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.

Doe mij gaan op uw weg.
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt Gij ooit mij beschamen?

Amen. Kome wat komt.

————–

ONZE VADER (vertaald uit het Aramees)
Doorgestuurd door Yves Dewulf

Bron van Zijn,
Die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is.
Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven
In mijn leven.
Bundel uw Licht in mij.
Maak het nuttig.
Vestig Uw Rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen
met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden
Opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit U wordt de afwerkzame wil geboren
De Levende kracht om te handelen,
en het Lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen.

————–

VREDESWENS
‘Mochten ook wij’ – Tom Löwenthal – liedmapje 74


Ook dat is vasten, veertigdagentijd: weten dat de woestijn voorbijgaat en de morgen van Pasen altijd weer aanbreekt. Geef elkaar een teken van vrede

Mochten ook wij
een nieuwe dag zien lichten,
voor onze kinderen
een nieuw begin.

————–

COMMUNIE

In Zijn naam brood breken en delen, betekent: dat je een wereld wil waar brood en vrijheid is voor alle mensen. Zijn beker drinken betekent: je sterk maken voor een nieuw verbond met alle mensen

————–

VOORBEDEN
‘Wek mijn zachtheid weer’ – Antoine Oomen – liedboek 742


Moedig je hart aan om even te bloeden, moedig je hart aan om even te huilen want dat is misschien het enige wat er nog overblijft, de keuze om mens te blijven, hoe diep de puinhoop ook mag zijn.

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

————–

SLOTGEBED

Het visioen van waaruit we leven,
dat is de ziel zelf.
Dat is de diepere inspiratie,
de Geestkracht die ons stuwt.
dat heilsperspectief 
van een wereld die voor iedereen menswaardig is, 
dat hou je alleen levend als je erover zingt,
als je ook je kinderen erover leert zingen.
Het is van levensbelang plekken te creëren
waar je kan ervaren
dat die andere wereld mogelijk is. 
Je moet het aan elkaar blijven zeggen ,
niet in het wilde weg,
maar zo dat het mensen motiveert
om kleine stappen te zetten. 
Een Joodse midrash zegt:
Wie één mens redt, redt de wereld.’
Dat is een goede houding, denk ik.
Dat is het:
je zet door,
je trekt een spoor van tegenkracht,
je baant een weg.
Ooit begon een man uit Nazareth 
zo aan een droom van deze wereld, 
van Godswege.

Zegen ons daartoe in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

————–

SLOTLIED
‘Deze woorden’ – Tom Löwenthal – liedboek 516


Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart,
berg ze in het binnenst van je ziel,
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze,
thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat
deze woorden aan jou toevertrouwd.

Bind ze als een teken aan je hand,
draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis, vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeerderen je levensdagen
en de jaren van je zoons en dochters.
Dat je bloeien zult en niet verwelken,
bomen aan de bron. Hoor Israël.

————–

Nog een fijne zondag
Hou vol!

Annemie

————–

Met dank aan

  • Annemie Declercq voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–