HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 6/9/2020

Vanaf september keert De Lier terug naar de vaste stek in het WZC Minnewater en naar het gewone startuur: 10.30u. De lezing wordt opnieuw gevolgd door een overweging.

Wie de vieringen live wil bijwonen vind verdere informatie op deze aparte webpagina. Wie niet aanwezig kan zijn, kan gebruik maken van de teksten en liederen van de zomervieringen om thuis te vieren. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (7 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————–

Stellen we ons voor G*ds Aanschijn door ons kruisteken van verbondenheid en belijdenis: Vader, Zoon en Geest +

—————–

OPENINGSLIED


Dit ene weten wij
en aan dit één
houden wij ons vast
in de duistere uren:
er is een woord
dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat
die is niet meer alleen.

—————–

OPENINGSGEBED

Steeds onder de gesel van Covid-19 vragen we U bij ons aanwezig te blijven, een trooster te zijn, een vriend voor het leven.
Help ons te leren onze ogen en oren te openen voor de noden van onze broeders en zusters hier, en die ons thuis omringen.
Bidden we met Bénedicte Lemmelijn:

Ja, G*d, ik ben nog steeds uw kind.
Strooi witte steentjes op mijn pad zodat ik ook, bij maanlicht, uw weg nog vind.
Laat alle sterren samen fonkelen in de nachten van mijn leven.
Laat, Heer, uw licht mij doordringen, zodat het nooit meer donker wordt in mij.
Dit vragen we door onze Heer Jezus. Amen

—————–

STILTEMOMENT

—————–

LEZING – Mt 18,15-20 (Naardense Bijbel)

Als je broeder zondigt,
ga er heen en wijs hem terecht,
tussen jou en hem alléén;
als hij naar je zal horen
heb je je broeder teruggewonnen.

Als hij niet zal horen
neem er dan nog één of twee met je mee,
opdat
‘bij monde van twee of drie getuigen
elke bewering gestaafd wordt’ (Dt 19,15).

Als hij aan hen voorbijhoort,
zeg het aan de vergadering;
als hij ook aan de vergadering voorbijhoort
laat hij dan voor je zijn
zoals de volksheiden en de tollenaar.

Amen is het, zeg ik u:
zoveel als ge zult binden op de aarde
zal gebonden zijn in de hemel
en zoveel als ge zult losmaken op de aarde
zal losgemaakt zijn in de hemel.

Wéér zeg ik het u:
als er twee van u op de aarde
eenstemmig zijn over elke zaak
waarom zij vragen
zal die hun geworden
van bij mijn Vader die in de hemelen is.

Want waar twee of drie
samengebracht zijn in mijn naam,
daar ben ik in hun midden!

—————–

OVERWEGING – De urgentie van de vergeving

Op de website van het Bijbelhuis Zevenkerken, vind je een overweging bij de zondagslezingen van de hand van Jean Bastiaens. Je vindt het commentaar hier (onder de lezingen).

—————–

LIED


Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft

—————–

TAFELGEBED


Zoudt gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg.

Gezegend Gij
die eeuwig hier nu zijt.
Jezus uw gerechte indachtig
delen wij dit brood en deze beker

sacrament van hoop
dat niets onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.

Doe mij gaan op uw weg.
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt gij ooit mij beschamen?
Amen. Kome wat komt.

—————–

ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

—————–

VREDESWENS


Vrede voor jou…

De vrede met jou en je huisgenoten – verbonden met de gemeenschap van De Lier en alle mensen waar ook ter wereld.

—————–

VOORBEDEN


Keer U om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar

—————–

SLOTGEBED EN ZEGEN

We danken U Heer, een G*d met vele namen
Gezegend zij al je namen die wij mensen jou geven durven.
Blijf ons nabij.
Geef steun aan diegenen die moedeloos zijn of ongelukkig.
Dat wij een licht voor hun mogen zijn.
Zegen ons daartoe en laat je aanschijn over ons schijnen.

—————–

LIED


Die mij getrokken uit de schoot,
Mij mens genoemd hebt en geëigend,
Mijn ogen wende aan het licht,

Mijn voeten zette dat ik stond,
Mij hebt doen weten dat ik gaan kon,
Dat ik zou komen waar Gij zijt.

Die als ik neerzit aan de kant
Van weg en omweg, moe en dorstig,
Mij overschaduwt met uw Naam.

Die toen ik neerlag in het stof
Mij hebt omgeven met uw duister
Dat geen gedierte mij verslond.

Die ongezien mij trekt tot U,
U zal ik ongezien vertrouwen
Laat mij niet over aan mijzelf.

—————–

Met dank aan

  • Lut Cauberghs, Kevin Mouton, Alex Kinnet en Andre Nuytemans, het team dat instaat voor de organisatie van de nazomervieringen
  • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
  • Sabine Vanquaethem voor de algemene coördinatie
  • Patrick Delanoeye voor de website

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

Het ga je goed… en tot volgende week!

—————–