HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 6/6/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (12 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

O salutaris Hostia,
Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
Amen.

O zalig lam dat voor ons boet,
de deur des hemels opendoet,
de vijand staat hier om ons heen,
Gij kunt ons helpen, Gij alleen.
De enige, drie-een’ge Heer,
zij eeuwig alle lof en eer,
die in het vaderland ons geeft
het leven dat geen einde heeft.
Amen.

————–

KAARS – KRUISTEKEN – GEDACHTENIS

Mogen we ons in deze viering verbonden weten met elkaar, met hen die wij hebben moeten loslaten, en met Hem die is Vader, Zoon en H. Geest +

————–

LIED


Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
– Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
– Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
– Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
– Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
– Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

————–

OPENINGSGEBED – Psalm 144 (passim)

HEER, wat is de mens dat u om hem geeft,
de sterveling dat u aan hem denkt?

Een mens is vluchtig als een ademtocht,
zijn dagen glijden als een schaduw weg.

HEER, schuif uw hemel open en daal af,
raak de bergen aan zodat ze roken.

Reik mij uw hand van omhoog,
bevrijd mij, ontruk mij aan de woeste wateren.

Ik wil een nieuw lied voor u zingen, God,
voor u spelen op de tiensnarige harp.

Onze schuren zijn gevuld,
van voorraad en voedsel voorzien,

geen inval, geen uittocht,
geen weeklacht op onze pleinen.

Gelukkig het volk dat zo mag leven,
gelukkig het volk dat de HEER als God heeft.

————–

STILTEMOMENT

————–

LEZING – Mc 14, 12-26 (Naardense Bijbel)

Deze lezing vertelt het verhaal van het Laatste Avondmaal. Daarom worden hier de lezing, het tafelgebed en het onder ogen zien van vreugde en verdriet in elkaar geschoven. Op die manier kan de kern van ons vieren en gedenken misschien bereikt en versterkt worden.

Op de eerste dag van de Ongegiste Broden,
wanneer ze het paaslam hebben geslacht,
zeggen zijn leerlingen tot hem:
waar wilt u dat wij heengaan
en alles gereedmaken
dat u het paaslam kunt eten?

Dan zendt hij
twee van zijn leerlingen uit
en zegt tot hen: gaat de stad in,
en daar zal jullie een mens tegemoet lopen
die een kruikje water torst; volgt hem,

en waar hij naar binnen gaat,
zegt daar tot de huiseigenaar:
‘de leermeester zegt:
waar is mijn herbergzaal
waar ik met mijn leerlingen
het paaslam ga eten?’ –

dan zal hìj u een grote bovenzaal tonen,
gespreid, gereed;
maakt het dààr voor ons gereed!

De leerlingen trekken er op uit,
komen de stad binnen,
vinden alles zoals hij hun heeft gezegd
en maken het paaslam gereed.

Als het later wordt
komt hij er met de twaalf.

En als zij aanliggen en eten
zegt Jezus:
amen is het, zeg ik u,
dat één uit u mij zal overgeven,
‘die met mij eet’ (Ps. 41,10)!

Zij beginnen bedroefd te worden
en tot hem te zeggen, één na één:
ìk toch niet?

Maar hij zegt tot hen:
één van de twaalf,
die met mij in de schaal indoopt! –

omdat de mensenzoon wel heengaat
zoals over hem geschreven is,
maar wee die mens
door wie de mensenzoon wordt overgegeven! –
beter voor hem
als hij niet geboren was, die mens!

*


TAFELGEBED


Het simpele gerei, het brood, dat is gesneden,
de stilte, de gebeden.
Want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in uw naam te zijn.

Waar aan de witte dis uw teken wordt beleden
verschijnt Gij: ‘u zij vrede’
gij Brood, gij Wijn, gij Vis.

*

Terwijl zij eten
neemt hij een brood,
zegent,
breekt het, geeft het hun
en zegt: neemt dit aan,
dit is mijn lichaam!

Dan neemt hij een drinkbeker,
dankt
en geeft hem aan hen,
en zij drinken allen daaruit.

Hij zegt tot hen:
dit is van mij het bloed van het verbond, –
dat voor velen wordt vergoten;

*

DELEN EN OPDRAGEN VAN VREUGDE EN VERDRIET

*

amen is het, zeg ik u,
dat ik niet meer zal drinken
van het gewas van de wijnstok
tot aan dìe dag,
wanneer ik hem nieuw zal drinken
in het koninkrijk van God!

Zij lofzingen
en trekken uit naar de Berg der Olijven.

————–

OVERWEGING

Als overweging kunnen we het stil maken bij deze lezing, dit gebeuren, ons afvragen wat het betekent de tekenen die Christus gesteld heeft te herhalen, op welke manier onze eigen handelingen verbonden zijn met die van Christus.

Volgende korte meditatie kan ons op weg helpen (Engelstalig, 3’):

I.D. Campbell. Our Last Supper (2016 – St George’s Tron, Glasgow)

————–

ONZE VADER

————–

VREDESWENS


Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld
o lieve god en vriend groot om ons heen
die was en is en komt.

————–

NUTTIGEN VAN BROOD EN WIJN

————–

VOORBEDEN


God weet komt het goed,
een rechtvaardige wereld
waar niet de dood heerst.

God weet het komt goed,
een rechtvaardige wereld
waar niet de dood heerst.

————–

SLOTGEBED: Psalm 146 (passim) – ZEGEN – KRUISTEKEN

Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.
De HEER wil ik loven, zolang ik leef.

Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,

die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,
recht doet aan de verdrukten,

brood geeft aan de hongerigen.
de gevangenen bevrijdt.

De HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij.

De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht tot geslacht.

Halleluja!

Moge dan bescherming en vertrouwen over ons komen van deze HEER die wij noemen Vader, Zoon en H. Geest +

————–

LIED


De woorden die wij spraken tot elkaar,
haastige harde lieve onverstane,
de nacht die wij verzwegen voor elkaar,
de bange dromen, de doorluchte wanen,
de dagen die wij gingen met elkaar
in donker woud door schaduwlichte lanen

de mensen die wij werden een voor een,
spelende handen helderziende ogen,
lichamen stromend water steen en been,
vurige zielen vonken mededogen,
die ene die wij zijn en anders geen,
die anderen die wij nog worden mogen

dit niets dat overleeft ternauwernood,
dit alles dat ik ben in vrees en beven,
dit enig hier-nu tegen doem en dood,
dit korte lichte lange eigen leven
dat wij ontvangen als genadebrood,
dat ons gegeven is en blijft gegeven.

————–

Mis het toemaatje niet (klik op de tekst voor een grotere afbeelding in een nieuw scherm)

————–

Met dank aan

  • Kevin Mouton voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone, Lut Cauberghs en Yves Dewulf voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–