HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 31/1/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

 • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
 • Hoe gebruik ik dit?
  • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
  • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (8 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

OPENINGSGEBED

Naar U sta ik op in de morgen.
Ik zoek Uw aangezicht.
Ik vind U in mezelf en in de medemens.
De medemens, de enige ware vindplaats waar de zaden geplant zijn om te groeien en te bloeien op de weg die Jezus ons is voorgegaan. Die weg moeten we niet alleen gaan.
Er is de medemens, van wie we dankbaar ontvangen, en met wie we ruimhartig delen.
Naar U sta ik op in de morgen: Red ons, heb ons lief!

————–

KRUISTEKEN

We zijn hier aanwezig in de naam van hij die is Vader, zoon en Heilige Geest – Amen +

————–

LIED

Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden,
Dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.

Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in mensen wilt Gij wonen,
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig
tot wij in U volkomen zijn.

————–

STILTEMOMENT

Laten we het stil maken om “hier en nu” aanwezig te kunnen zijn… en luisteren naar de stilte buiten ons en in onszelf.

————–

LEZING: Deuteronomium 18,15-20

Het boek Deuteronomium gaat voornamelijk over de relatie tussen God en zijn volk Israël. Een van de belangrijkste aandachtspunten in het boek is (de organisatie van) de cultus. Hierbij krijgen “de profeten” een (bijna) officiële status. In onderstaande lezing spreekt Mozes namens God.

Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. U hebt JWHW daar immers om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei : “Wij kunnen het stemgeluid van JWHW, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.” JWHW heeft toen tegen mij gezegd: “Zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.”


Zomaar een paar vragen ter overweging:
Bij de voorbereiding van de viering van vandaag had ik het knap lastig met de teksten (van het officiële leesrooster) en dit zowel bij de tekst uit Deuteronomium als bij het evangelie van Marcus (de genezing van de bezetene in de synagoge: Marcus 1,21-28). Uit de cursus hermeneutiek destijds herinner ik mij nog dat teksten maar goed begrepen kunnen worden vanuit de (historische) context waarin ze geschreven werden. Een letterlijke interpretatie is dan doorgaans ook een voorbeeld van slechte hermeneutiek (duiding). Maar dan nog: Wat betekenen deze teksten voor mij anno 2021? Wat doe ik ermee?

Er is mij ook geleerd dat het stellen van goede vragen dikwijls beter is dan het geven van antwoorden. Goede vragen zouden dan vragen zijn die de luisteraar of de lezer aan het denken zetten. Hierbij een poging:

 • Bij “profeten” denken we meestal aan figuren uit het Oude Testament. Zijn er echter ook hedendaagse profeten? Wie zijn dat dan? En zijn zij ook een spreekbuis van God?
 •  Zijn er ook hedendaagse valse profeten die niet spreken in de naam van God?
 •  Zijn er ook in mijn leven mensen die voor mij profetisch zijn (of profetisch geweest zijn)? Wie en waarom?
 • Kan ook ik een profeet zijn voor andere mensen? Voor wie staan we uiteindelijk ten dienste?

————–

LIED

Gij die niemand naar de ogen ziet,
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,
en die U door geen lied misleiden laat,
maar die ons ziet zoals wij zijn,
die ons gebiedt en smeekt van U te zijn,
uw beeltenis, uw zoon,
uw rechterhand die doet wat moet gedaan,
die ons gebiedt en smeekt
de vreemdeling te geven brood en kleding
die hoopt dat wij met onverhuld gelaat
uw licht weerkaatsen,

die ons tot een spiegel slijpt
waarin uw toekomst zichtbaar wordt.
Gij die ons hebt gezocht
toen wij niet naar U zochten,
die nog dagelijks uw afkeer overwint,
uw woede temt, uw trots aflegt,
uw hart tot mededogen buigt,
U omkeert naar ons toe,
Gij die ons met uw ogen vangt,
Gij die ons vraagt:
wie ben je? wil je? kom dan.

————–

MOGELIJKHEID TOT DELEN VAN WIJN EN BROOD… VAN VREUGDE EN VERDRIET

Dit moet helaas in kleine kring gebeuren – of zelfs “alleen”. Laten we de hoop niet opgeven en verlangend uitzien naar de tijd dat we weer als gemeenschap samen kunnen vieren en delen.

————–

TAFELGEBED

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Woord ons gegeven, God in ons midden,
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.

Dat wij U horen, dat wij U leven.
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

.

————–

ONZE VADER

Onze vader in de hemel
uw naam geheiligd uw koninkrijk komend
uw wil geschiedend zo moge het zijn
op aarde en in de hemel.
Geef ons brood van genade,

morgen, vandaag nog, kwijt onze schulden,
leer ons vergeven.
Moedig ons aan dat wij voortgaan
op de weg van het leven.

————–

VREDESWENS


Laten wij ‘vrede’ wensen :

voor de wereld,
voor alle mensen in onze Liergemeenschap,
voor de mensen met wie wij willen (of moeten) samenleven,
zelfs voor de mensen met wie wij niet willen samenleven.
voor onszelf; dat er vrede is in ons.
Dat wij te-vrede-n zouden kunnen zijn.

————–

VOORBEDEN


Laten we onze gebedsintenties aan de stilte van God toevertrouwen.

Roep onze namen
dat wij u horen
dat wij weer ademen
dat wij u leven.

————–

TOT SLOT
een gedicht/gebed van Inayat Khan (1882 – 1927)

Zou dit niet het lied van een profeet kunnen zijn?

Laat mij niet vallen nadat ik gedreven
Door mijn liefde voor U ben verheven.

Laat mij niet eng bekrompen leven
Nadat Gij mij inzicht hebt gegeven.

Behoed mij, zodat ik geen woord zal spreken,
Dat mij niet door U is ingegeven.

Geliefde, werp mij toch niet naar beneden
Nadat Gij mij eens hebt opgeheven.

————–

SLOTLIED


Gij die ons in dit leven hebt geroepen

Doe ons toebehoren aan elkaar.
Dat wij niet onvindbaar zijn,
dicht, doelloos, dood in schijn gevangen.

Dat wij naar wegen zoeken
om elkaar van dienst te zijn,
dat wij recht doen wedervaren onze naasten.

Dat wij niet losgeslagen leven, buiten uw bereik.
Bescherm ons tegen onszelf.
Stel ons aansprakelijk voor mensen.

Dat wij volharden in aandacht.
Dat ons niet begeeft de kracht tot liefde.
Doe ons afgekeerd zijn van geweld.

Dat meedogendheid en wijsheid in ons midden groeien zal.
Doe ons ervaren de zegen van Uw woord.

————–

Met dank aan

 • André Nuytemans en Kevin Mouton voor deze huisliturgie
 • Lieve Boone voor de muzikale ondersteuning
 • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–