HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 30/5/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (10 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

————–

————–

KAARS – KRUISTEKEN – GEDACHTENIS

Laten we deze viering beginnen in de naam van Hem die is: Vader, Zoon en Heilige Geest + (de heilige drie-eenheid of drievuldigheid)

————–

LIED


Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
zalig de man die gelooft,
zalig de boom aan de bron.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

————–

OPENINGSGEBED

Bidden wij op dit feest van de heilige “Drie-eenheid” het oeroude Christelijke gebed (het Gloria). Laten we dit traag en met volle aandacht doen (en niet afraffelen zoals vroeger).

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen
die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God,
almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen

————–

STILTEMOMENT

————–

LEZING
uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome (Rom 8,14-17)

Broeders en zusters,

allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. De Geest, die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader! De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.

————–

VRAAG TER OVERWEGING

Paulus zegt dat wij kinderen van God zijn (tot het kindschap – zoonschap van de Vader behoren). Wat betekent dit voor onze relatie met onszelf? Met onze naasten (dichtbij en ver weg)? Onze relatie met onze planeet en onze relatie met God?

————–

LIED


Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader.
Wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld.
O Heer, Gij zijt mijn onderkomen,
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht.
Vader, Gij zelf zijt in ons midden.
O Heer, wij zijn van uw geslacht.

————–

DELEN EN OPDRAGEN VAN VREUGDE EN VERDRIET

————–

TAFELGEBED


Gij die de stomgeslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen U de naam toe van een mens,
Jezus, de Zoon der mensen, uw geliefde.

Nooit sprak een mens als hij,
in hem verstonden wij Uw bestaan,
de zin van ons bestaan.
Hij is uw woord geweest,
hij heeft volbracht alle gerechtigheid,
een mens voor allen.

Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen.
Zie alle stervelingen van de wereld.
Waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,
vragen wij u – hebt Gij hen nog gezien?

Waarom genadeloos vernietigd worden
de armsten van de wereld uw geliefden;
waarom wij die met weinigen bezitten
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,

geen wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid –
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

Gij die dit woord ons ingegeven hebt,
een bron van kracht en moed en zeker weten,
Gij die het licht in ons geschapen hebt,
dat niet de duisternis ons overmeestert,

dat niet het laatste woord is aan de dood –
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,

Gij die ons zocht nog voor wij om U riepen
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden –
wij roepen U de naam toe van uw mens,
Israël, deze aarde, uw geliefde.

————–

ONZE VADER

————–

VREDESWENS


Gij levende eerste en laatste
moeder vader God onspreekbaar
boven onze woorden uit:
zegen uw mensen
die hier nu zijn
en al uw mensen
waar ook ter wereld
doe lichten over ons uw Aangezicht
en geef ons vrede.

————–

VOORBEDEN


Roep onze namen, dat wij weer horen,
dat wij weer ademen, dat wij u leven.

————–

SLOTMEDITATIE – ZEGEN – KRUISTEKEN

Slechts Een (Djelal al-din Rumi – 13e eeuw)

Elke beker vol lof
Elk vat vol gebed,
Wordt geleegd
In de grote oceaan,
Waar alle profeten,
Alle credo’s
Alle godsleren
Samen stromen.

Als slechts Een is,
Slechts Een te prijzen is,
Is in wezen alle religie één.

Alle lof gaat op
In het Licht van de Ene
En keert in dit Licht weer
In elke vorm, in elk wezen.

En laten we dan licht en zegen vragen over ons, van de Ene die ook is Vader, Zoon en H. Geest +

————–

SLOTLIED


Waarom, wanneer, uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij –
kant en overkant woord weerwoord tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd hereigend
zoekgeraakt hervonden wie zijn wij?
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot
staan in morgenlicht onstuitbaar vrij zo licht als Hij.

Waarom, wanneer, uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij –
kant en overkant woord weerwoord tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt hervonden wie zijn wij?
Leven ternauwernood te harden, ik en Gij.
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zult Gij mij roepen – ik zal blakend nieuw en bloot
naast U staan in licht onstuitbaar vrij zo nieuw als Gij.

————–

Met dank aan

  • André Nuytemans (met ondersteuning van Kevin Mouton) voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone en Lut Cauberghs voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–