Huisliturgie in Corona-tijden – 3/5/2020

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die onder de foto staat. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (6 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————–

OPENINGSLIED


Herschep ons hart
heradem ons verstand
dat wij elkaar behoeden
en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet,
verberg U niet.

—————–

OPENINGSGEBED  – PSALM 57

Ik zoek bij jou
naar toevlucht voor mijn ziel.

Wat ik van jou gehoord heb,
vriendschap, trouw
is schaduw voor mijn ziel
en wijd licht land.

Tussen de leeuwen
leg ik mij te slapen
speerpuntentanden, pijlen tong,
maar jij
spant boven mij een firmament van sterren.

Ontferming zoekt mijn ziel.
Ik hoor in mij
een lied -verwacht de nieuwe dag en zing:

Ik ben van jou,
jij zal mijn ziel bewaren.

—————–

LIED


Bij alles wat gebeurt,
schrikwekkend, mensonwaardig,
open ons hart en ons verstand
voor wat óók gebeurt,
gerechtigheid die volbracht wordt,
mensen die zich inzetten
ten einde toe en zich houden.

Dat onze ogen opengaan
voor die flitsen van een nieuwe wereld!

Dat wij ons niet laten intimideren
door wie de macht hebben,
nu nog wel, maar ooit niet meer –
dat wij vindingrijk
de kleinste kansen leren benutten
om vrede te stichten
en recht te doen.

Dat wij de moed niet verliezen,
dat wij niet wantrouwen de stem
die in ons spreekt van vrede.
Dat wij staande blijven in het woord
dat niets onmogelijk is
bij God – Ik zal er zijn.

—————–

LEZING: 1 Petrus 2, 20b-25
(over de navolging van Jezus in zijn actief geweldloos leven)

Slagen verduren die men verdiend heeft is niets bijzonders. Maar geduldig verdragen dat gij te lijden hebt om uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.

Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen.

Want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt ge bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

—————–

LEZING: Johannes 10, 1-10
(over de belofte van redding en leven in overvloed)

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.

Een andere keer zei Jezus tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen; Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed.

—————–

OVERWEGING
Over ‘Navolging’ door Huub Oosterhuis

—————–

LIED


Alles wacht op U vol hoop
alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg,
zij sterven
en zij vallen terug in het stof.

Zendt Gij uw geest,
zij worden herschapen –
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

—————–

ONZE VADER


Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft –

wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –

dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

—————–

VREDESWENS


Een schoot van ontferming is onze God,
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

—————–

SLOTGEBED

Die mij droeg
op adelaarsvleugels.
Die mij hebt geworpen in de ruimte.
En als ik krijsend viel
mij ondervangen
met uw wieken
en weer opgegooid.

Totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.

—————–

SLOTLIED


“Waar vriendschap is en liefde,
daar is God”
stokoude woorden
die als rozen bloeien.
Vandaag je meegegeven,
dat je leven tot vriendschap
en ontferming uit zal groeien.
Waar jullie zijn in liefde,
daar zij God.

—————–

Met dank aan Sabine Vanquaethem, Lieve Boone en Patrick Delanoeye.

Het ga je goed… en tot volgende week!