HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 3/1/2021


Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

 • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
 • Hoe gebruik ik dit?
  • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
  • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (10 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

OPENINGSGEBED

Naar U sta ik op in de morgen,
Ik zoek Uw aangezicht
Ik vind U in mezelf en in de medemens
De medemens, de enige ware vindplaats waar de zaden geplant zijn om te groeien en te bloeien op de weg die Jezus ons is voorgegaan. Die weg moeten we niet alleen gaan.
Er is de medemens, van wie we dankbaar ontvangen, en met wie we ruimhartig delen.
Naar U sta ik op in de morgen: Red ons, heb ons lief!

————–

VERWELKOMING – DUIDING EN KRUISTEKEN

Welkom in deze huisviering. Vandaag vieren we het hoogfeest van de Epifanie of de Openbaring van de Heer.

Het feest “Openbaring des Heren” ontstond in de 2e of 3e eeuw en is dus ouder dan Kerstmis dat pas in de 4e eeuw werd ingevoerd. Het was van oorsprong een oosters feest dat de Griekse naam Epiphaneia (Επιφανεια) droeg, dat ‘verschijning’ of ‘manifestatie’ betekent. Epifanie herdacht oorspronkelijk alleen de doop van Jezus in de Jordaan. In de evangeliën staat dat bij die gebeurtenis sprake was van een goddelijke openbaring: de Heilige Geest daalde als een duif op Jezus neer en God de Vader sprak tot Hem: ‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde’ (Marcus 1,11).

In sommige kerken uit de oudheid werden op Epifanie ook andere manifestaties van Christus’ godheid herdacht, zoals de aanbidding der Wijzen (Driekoningen) en het wijnwonder op de Bruiloft van Kana. Ook de geboorte van Christus als de eerste verschijning van Gods incarnatie was erin vervat, maar daar werd minder aandacht aan besteed.

In de orthodoxe en katholieke kerken van de oosterse ritussen is de Doop des Heren het centrale thema van Epifanie gebleven. Daar wordt het gevierd als de eerste manifestatie van God als Drie-eenheid. Het feest wordt er ook wel Theofanie genoemd, van het Griekse theophaneia(‘godsverschijning’).

De kerken van het Westen namen Epifanie in de 4e eeuw van de oosterse zusterkerken over, maar dan wel in gewijzigde vorm. Het geboortefeest van Christus werd afzonderlijk gevierd en wel op 25 december, de datum van het heidense winterzonnewendefeest (of het feest van Sol Invictus – de Mithrascultus – op 25 december bij de Romeinen).  De Kerk van Rome maakte van Epifanie vooral het feest van de Aanbidding der Wijzen. In de middeleeuwen vertelde een legende (apocrief?) dat die wijzen of magiërs de gedaante hadden van drie oosterse koningen: Caspar, Melchior en Balthasar.

Laten we dit hoogfeest van de Epifanie beginnen met het kruisteken in de naam van hem die is : Vader, Zoon en Heilige Geest.

————–

LIED

Dit lied is niet beschikbaar maar is wellicht gekend van ‘Er is een roos ontsprongen’

Vanwaar zijt gij gekomen
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt gij
die onder ons wil wonen.
zo verweg, zo dichtbij.

Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

————–

EERSTE LEZING – Jesaja 60 1-6

In de aanbidding van de wijzen uit het Oosten ziet de Kerk de vervulling van de profetie van Jesaja: ‘Sta op, word licht, Jeruzalem! De Heer zal zijn licht doen stralen in Jeruzalem, zodat de heidenvolken er heen zullen optrekken’. Volgens het christelijk geloof is de goddelijke liefde inderdaad verschenen in Jeruzalem en wel in de persoon van Jezus.


Het nieuwe Jeruzalem

Sta op en schitter, je licht is gekomen,
Over jou schijnt de luister van JHWH.
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt JHWH,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.

Open je ogen, kijk om je heen :
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in grote getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van JHWH.

————–

GEZONGEN EVANGELIE


De opname duurt 7min 38sec, de tekst is opgenomen in een apart document.

————–

ZOMAAR EEN PAAR VRAGEN (TER OVERWEGING)

 • De teksten vertellen over de openbaring van de Heer toen (2000 jaar geleden). Wat betekent deze openbaring (epifanie) voor ons vandaag?
 • Zei God ook tegen ons bij onze doop “Gij zijt mijn zoon, mijn dochter – mijn veelgeliefde”? of is dit te veel eigendunk? (zie duiding)
 • Zijn wij de stal waarin Christus (het Christusbewustzijn) geboren kan worden? (naar Maya Haas – Parelduiken in de Bijbel – met dank aan Alex Kinnet). Ligt hier een openbaring?
 • Hoe kunnen wij deelnemen aan het nieuwe Jeruzalem?

————–

STILTEMOMENT

————–

TAFELGEBED


Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is Uw naam.
Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt,
Jezus, kind uit Nazaret.

Liefde, zegt Gij, is te doen.
Licht ons op, dat wij U zien.

Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind.

Brood voor ieder kind van mensen.
Vrede, en een nieuwe wereld.
En de dood zal niet meer zijn.

Moge het delen
van het brood en de beker
ons sterken in de hoop
dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en recht en liefde is
genoeg voor allen.

————–

ONZE VADER IN DE HEMEL


Onze Vader in de hemel
uw Naam geheiligd
uw koninkrijk komend
uw wil geschiedend
zo moge het zijn
op aarde en in de hemel.
Geef ons brood van genade,
morgen, vandaag nog,
kwijt onze schulden,
leer ons vergeven.
Moedig ons aan
dat wij voortgaan
op de weg van het leven.

————–

VREDESWENS


Laten wij ‘vrede’ wensen:
voor de wereld,
voor de mensen met wie wij willen (of moeten) samenleven,
voor onszelf;  dat er vrede is in ons.
Vrede voor ons allen.

————–

VOORBEDEN


Laten wij ook bidden voor deze ‘vrede’ en onze gebedsintenties aan de stilte van God toevertrouwen.

Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.

(Waar vriendschap en liefde is,
daar is God)

————–

SLOTGEBED – BEELD EN GELIJKENIS

Beeld en gelijkenis van Hem die leeft,
een mensenzoon,
heeft hij geen macht begeerd, geen aanzien als een god,
en heeft zich niet
aan de gestalte dezer wereld onderworpen.
Heeft niet, roofzuchtig, voor zichzelf geleefd,
Maar zich ontdaan van zijn bezit.
En is de weg gegaan
die langs de zelfkant voert, het duister in.
En is niet halverwege omgekeerd,
maar heel de weg gegaan.

Is op de slavenmarkt gaan staan,
om als de minste mens verkocht te worden
en werd zo één van hen die mensonwaardig zijn.
Werd niemand met wie niemand zijn.
En wie hem zien keren zich van hem af.

En trok het lijden aan en droeg het als een lam
en stond stom voor zijn scheerders
en werd gehangen als een slaaf.

Zo is hij mens geworden, een gerechte;
beeld en gelijkenis van Hem die leeft en liefde is.
Hem noemen wij:
Heer, Mensenzoon van God,
leidsman en lotgenoot, Jezus Messias.

————–

SLOTLIED


Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent Uw hart, gelooft Uw ogen,
vertrouwt U toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven,
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven,
een God die onze broeder is.
Zingt voor Uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt zijn heil.

Zoals de zon komt met zijn zegen,
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede,
voorgoed gekomen in zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander,
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

————–

Bronmateriaal:

————–

Voor alle liergangers : een zegenrijk en gezond 2021 gewenst. Hopelijk kunnen we elkaar weer vlug ontmoeten op zondagvoormiddag.

————–

Met dank aan

 • André Nuytemans en Kevin Mouton voor deze huisliturgie
 • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
 • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–