HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 27/9/2020

Vanaf september keert De Lier terug naar de vaste stek in het WZC Minnewater en naar het gewone startuur: 10.30u. De lezing wordt opnieuw gevolgd door een overweging.

Wie de vieringen live wil bijwonen vind verdere informatie op deze aparte webpagina. Wie niet aanwezig kan zijn, kan gebruik maken van de teksten en liederen van de zomervieringen om thuis te vieren. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (8 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————–

Naar U sta ik op in de morgen
ik zoek Uw Aangezicht
ik vind U in mezelf
en in de medemens

Moge wat wij verbinden op de wereld verbonden zijn bij Hem die we noemen Vader, Zoon en H. Geest +

—————–

LIED

Een mens te zijn op aarde
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

De bomen hebben wortels,
de bomen mogen stevig staan,
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels,
maar mensen gaan voorbij.

De vossen hebben holen;
de mensen weten heg noch steg,
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen,
maar wie is onze weg?

De mensen hebben zorgen;
het brood is duur; het lichaam zwaar
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn;
is rusten in de aarde
als alles is volbracht. Hoe zullen wij volbrengen,
wat door de eeuwen duren moet:
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

—————–

OPENINGSGEBED – Spreuken van Salomo (Spr. 10 (passim); 18,10)

Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet,
rechtvaardigheid redt van de dood.

Als de storm is uitgewoed, zijn de goddelozen weggevaagd,
wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd overeind.

Wie ontzag heeft voor de Heer leeft vele jaren langer,
het leven van een goddeloze wordt bekort.

Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de Heer een vesting,
wie onrecht doet, vernietigt hij.

Wie rechtvaardig is, zal nooit wankelen
de goddelozen worden van de aarde weggevaagd.

De naam van de Heer is een sterke toren,
de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.

—————–

STILTEMOMENT

—————–

LEZING – Ezechiël 18, 25-32

Nu zeggen jullie: “De wegen van de Heer zijn niet recht!”
Maar luister, Israëlieten! Zou mijn weg niet recht zijn? Zijn het veeleer uw wegen die niet recht zijn?
Iemand die rechtvaardig was maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan.
Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven.
Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven.
De Israëlieten zeggen: “De wegen van de Heer zijn niet recht!”
Zouden mijn wegen niet recht zijn, Israëlieten? Zijn het niet eerder jùllie wegen die niet recht zijn?
Waarom zouden jullie sterven om uw wandaden, volk van Israël?
Zo spreekt de Heer: Vernieuw uw hart en uw geest, want de dood van een dode geeft me geen vreugde.


Op de website van het Bijbelhuis Zevenkerken, vind je een commentaar bij de zondagslezingen van de hand van Jean Bastiaens. Klik hier).

—————–

LIED


Muziek: 2x deel 1, deel 2, deel 1

DEEL 1

Van G*d is de aarde en die haar bewonen.
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.
Hij heeft haar gebouwd op het water
en duurzaam verankerd.

Wie mag zijn hoogte beklimmen?
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.

Mensen met harten onverdeeld,
afgekeerden van schijn en leugen,
mensen onkreukbaar, met licht geladen

die doen het goede dat moet gedaan,
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,
dat Hem wil zien met eigen ogen.

DEEL 2

Poorten, heft uw hoofden omhoog.

Maakt u groter, oeroude deuren.

Hier komt de eeuwige, de lichtende.

Wie is de eeuwige, de lichtende?

Het is Hij die vecht om gerechtigheid,

het is de g*d van de armen, de sterke.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.

Hier komt Hij, de g*d van de armen,

de sterke, de eeuwige, de lichtende.

Wie Hij, de sterke, de lichtende?

Die ons maakte en riep tot gerechtigheid,

onze G*d, de eeuwige, de lichtende.

—————–

TAFELGEBED


Zoudt gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg.

Gezegend Gij
die eeuwig hier nu zijt.
Jezus uw gerechte indachtig
delen wij dit brood en deze beker

sacrament van hoop
dat niets onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.

Doe mij gaan op uw weg.
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt gij ooit mij beschamen?
Amen. Kome wat komt.

—————–

ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

—————–

VREDESWENS


Een schoot van ontferming is onze G*d
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede

De vrede met jou en je huisgenoten – verbonden met de gemeenschap van De Lier en alle mensen waar ook ter wereld.

—————–

VOORBEDEN


Omdat Gij het zijt
groter dan ons hart
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.

—————–

SLOTGEBED – Hoop van de mensheid (Don Eaton 2003)

Ik zie zoveel mensen in wanhoop verloren.
Zij hebben geen hoop en ze kunnen hun weg niet vinden.
Maar ik geloof dat er nog steeds een vuur in enkele harten brandt,
En die paar moedige zielen zullen durven zeggen :
Ik ben de hoop van de mensheid.
Ik ben een brenger van licht.
Mijn liefde helpt de waanzin van de wereld genezen.
Ik ben een kaars in de nacht.

Nu noemen sommigen het hoogmoed of ijdelheid
Als je denkt deel te zijn van de dromen die uitkomen.
Maar denk je dat ik dit Licht in mezelf kon voelen
Als ik het niet eerst in jou had zien schijnen?
Jij bent de hoop van de mensheid.
Jij bent een brenger van licht.
Jouw liefde helpt de waanzin van de wereld genezen.
Je bent een kaars in de nacht.

Nu ben ik gezegend om te reizen
Met enkele sterke, nederige harten,
Een familie van hen die de oproep hoorden.
En ik heb gebaad in hun hartenlicht en begrijp nu
Er is uiteindelijk slechts één reden waarom wij hier zijn.
Wij zijn de hoop van de mensheid.
Wij zijn brengers van licht.
Onze liefde helpt de waanzin van de wereld genezen.
Wij zijn de kaarsen in de nacht.

Mogen wij allen zijn als kaarsen in de nacht. Dat de Heer ons daartoe zegene, Vader, Zoon en H. Geest +

—————–

LIED


Ga, tot de einden der aarde,
Tot het uiterste
Daar zal liefde zijn, ga!

—————–

Met dank aan

  • Lut Cauberghs, Kevin Mouton, Alex Kinnet en Andre Nuytemans, het team dat instaat voor de organisatie van de nazomervieringen
  • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
  • Sabine Vanquaethem voor de algemene coördinatie
  • Patrick Delanoeye voor de website

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

Het ga je goed… en tot volgende week!

—————–