HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 27/12/2020


Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

 • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
 • Hoe gebruik ik dit?
  • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
  • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (10 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

WELKOM

Beste mensen,

Welkom in je eigen huiskamer voor deze huisliturgie. Zo kan jij – alleen of met je bubbel – in gedachten en met zang verbonden zijn met anderen. Niet alleen met andere mensen uit onze gemeenschap, maar ook met allen overal ter wereld die in deze kersttijd de geboorte van Jezus Christus herdenken en vieren, met allen die Gods menselijkheid herkennen in dit pasgeboren kind en met alle mensen van goede wil die het vredeslicht uit Bethlehem verwelkomen als een aansporing om zelf voor anderen licht te zijn en vrede te brengen.

Verbinden wij ons dan in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

————–

OPENINGSLIED


Al had niemand mij ooit gezien
en betekende ik in niemands ogen iets
al was ik nog nooit begrepen
en bleef mijn hart gesloten

al was ik nooit ik,
ontheemde, vreemde voor mezelf,
was er niemand die me liefhad…
maar ik was kostbaar in de ogen
van één die hoort en ziet…

Dan is dit de plaats
de plaats van het zien
dit de tijd
de tijd om te zijn
dit de bron
de bron van de levende
die mij ziet.

————–

INLEIDING

We zitten volop in de Kersttijd en die is helemaal anders dan anders omwille van corona. Het hakt het er bij vele mensen ongemeen hard in: telewerk, inkomensverlies, plots niets meer omhanden hebben, niet uitgebreid en intens kunnen afscheid nemen van overledenen, verplichte afstand tegenover wie ons dierbaar is, tegenover vrienden en kennissen, weinig sociale contacten, afglijden in armoede, vele zaken “online”, onze jongeren wiens leven ‘on hold’ staat  terwijl zij  juist hunkeren naar vrijheid en experimenteerruimte… Waarom dan als thema van deze viering op het feest van de Heilige familie ‘dankbaarheid’ naar voor schuiven? Twee redenen.

Eén: de vraag waarvoor ik dankbaar kan zijn opent onze ogen voor alle lichtpunten die er zijn in mijn leven te midden van de duisternis. Ze behoedt ons ervoor te verzinken in troosteloosheid en verdriet. Ze voedt onze veerkracht. Maar toegegeven: het vraagt  inspanning en oefening om het positieve naar boven te halen. Eigenlijk zouden we ons elke dag voor het slapengaan drie zaken naar boven moeten halen waarvoor we “dankjewel” kunnen zeggen. En dankjewel is iets anders dan de hiep hiep hoera stemming. Want in de dankbaarheid zitten altijd ook de scherpe kantjes van het leven.

Twee: we staan op de overgang van oud naar nieuw. Dan zijn er de traditionele jaaroverzichten. 2020 zullen we niet vlug vergeten. Het jaar van corona … en dus duisternis en negativiteit. Maar misschien zijn er een heleboel zaken geweest die ons wel deugd gedaan hebben en misschien heeft deze crisis ook wel nieuwe kansen geboden. Heeft ze ons zaken geleerd die we vergeten waren. Ik nodig jullie dan ook graag uit om in deze huisliturgie een eigen jaaroverzicht te maken en op zoek te gaan naar de dingen waarvoor we ‘dankjewel’ kunnen zeggen. Aan wie? Voor wat? Waarom?

Laat ons bidden.

————–

DREMPELGEBED

Gij hebt uw levenslicht geschonken
aan alle mensen,
Gij wilt hen ook het licht van het geloof schenken opdat zij leven hebben in overvloed.
Open onze ogen voor Jezus Christus in wie uw menslievendheid verschenen is.
Hij is een woord van licht,
de weg ten leven
voor ieder mens die woont in deze wereld,
Hij is de zoon die met U leeft in eeuwigheid.

————–

LIED VOOR DE LEZING


Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

————–

LEZING: Uit de brief aan de Filippenzen 4,4-7 (Bron: “de Bijbel in onze taal, voor elke dag”, Lannoo)

Wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog eens: wees blij. Je minzaamheid moet bij iedereen opvallen. De Heer is nabij. Maak je dan ook nergens zorgen over. Leg al je vragen en verlangens aan God voor in smeking en gebed. En vergeet het dankgebed niet. Dan zal de vrede van God, die onvoorstelbaar grote vrede, je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus.

————–

LIED


Een schoot van ontferming is onze God
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

————–

OVERWEGING

Dankbaar zijn. Kunnen we dat nog? Dankbaar zijn dat we nog leven, dat we kunnen bewegen, dat we van de natuur kunnen genieten, dat we deugd beleven aan sociale contacten, dat we als we opstaan en in de spiegel kijken niet plots veranderd zijn in een weerzinwekkend monster. Kunnen we nog dankbaar zijn of is het allemaal evident? Misschien heeft corona ons wel dit geleerd: heel veel dingen die ons vanzelfsprekend leken moeten we nu missen. Het gemis laat ons voelen  wat ons dierbaar is en openbaart de juiste redenen om er dankbaar voor te zijn. Ondanks de beperkingen van corona zijn er ook veel zaken die wel mogelijk zijn, die we misschien herontdekt hebben en waarvoor we ook dankbaar kunnen zijn: de stilte met onszelf en in ons eigen hart, een wandeling in de natuur, de tijd nemen om iets te schrijven, om anderen op te bellen, om zich als vrijwilliger te engageren, etc…


Graag nodig ik je uit om gedurende enkele minuten in stilte een soort jaaroverzicht in je gedachten de revue te laten passeren en dit vanuit één vraag: wat heeft er mij het afgelopen jaar deugd gedaan? Wat waren de lichtpunten? Waarvoor mag ik dankbaar zijn? Laat het opborrelen en blijf er lang genoeg bij stilstaan. Misschien kan je die ervaring even terug herbeleven.

En op het einde sluit je af met “God, bedankt dat ik leven mag. Dat er mensen zijn. Dat ik mag ademen op deze planeet. Dat Gij mij liefhebt zoals ik ben.”

————–

INTRO OP TAFELGEBED

Dat missen we toch wel als gemeenschap. Dat samen breken van het brood en het inschenken van de wijn. Brood dat we breken omwille van verdriet en pijn. Maar ook wijn die we vergieten in dankbaarheid. Wijn van vreugde omwille van het geluk dat in Jezus Christus nooit zal vergaan.

Het zijn momenten die we willen delen met elkaar. Het kan (nu nog niet). Maar we kunnen het wel in gedachten, of we kunnen het samen doen met onze bubbel. Want waarom niet? “Waar twee of meer in mijn naam samenzijn, daar ben ik in hun midden,” zegt de Heer.

Laten wij dan zingen om een nieuwe aarde en zijn weg durven gaan.

————–

TAFELGEBED


Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Zendt Uw licht en Uw trouw.
Doe mij gaan op Uw weg.

Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt
Jezus Uw gerechte indachtig
delen wij dit brood en deze beker

sacrament van hoop
dat niets onmogelijk is bij U
en zingen om een nieuwe aarde.

Doe mij gaan op Uw weg.
Zend Uw licht en Uw trouw.
Zoudt Gij ooit mij beschamen?

————–

VREDESWENS


Vrede voor jou…

————–

VOORBEDEN


Bidden wij voor wie in deze coronatijd bijzonder hard getroffen werden: voor wie zijn leven verloor, voor de nabestaanden die niet echt afscheid konden nemen, voor wie zijn werk verloor, voor wie in armoede is terechtgekomen, voor wie zich eenzaam en alleen voelen. (Roep onze namen…)

Bidden wij voor meer solidariteit in onze wereld: dat politici hun verantwoordelijkheid opnemen en beslissingen nemen die de ongelijkheid tussen mensen en volkeren terugdringen. Voor vrede in de gebieden waar gewapende conflicten in alle hevigheid woeden, voor meer voedselhulp door de internationale gemeenschap op plaatsen waar mensen honger lijden, dat de rijke landen hun toegang tot de coronavaccins zouden delen met de armere landen,…  (Roep onze namen…)

Bidden wij op dit feest van de heilige familie:

 • voor alle gezinnen: dat het oefenplaatsen zouden zijn van liefde en inzet voor elkaar.
 • voor alle gezinnen die uit elkaar gevallen zijn: dat de ouders ervoor kiezen om – ondanks de pijn- mama en papa voor hun kinderen te blijven, dat ze vechtscheidingen vermijden
 • voor alle gezinnen die getroffen worden door armoede: dat ze de nodige ondersteuning krijgen. (Roep onze namen…)

Bidden wij voor onze gemeenschap van De Lier: dat de coronaperiode ons gemeenschapsgevoel eerder zou versterken dan verzwakken, dat we creatief blijven om mekaar te ondersteunen, in het bijzonder hen die het nu bijzonder moeilijk hebben. (Roep onze namen…)

Bidden wij voor al wie ons dierbaar is, in grote dankbaarheid (laat hun namen even opkomen) … (Roep onze namen…)

————–

SLOTGEBED EN ZEGEN

(Stilte)
Laat ons bidden:
Hij die onze God en Vader is.
Hij moge ons bewaren en doen groeien in liefde voor elkaar en alle mensen
tot alles openbaar wordt in zijn licht.
Hij zal ons het goede toezeggen, ons hart versterken
om helemaal voor Hem te staan,
die dag dat Jezus onze Heer zal komen
en alles openbaar wordt in zijn licht.
Zegene ons daartoe de menslievende God – Emmanuel –
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

————–

SLOTLIED


Gij zijt voorbijgegaan,
een lichtspoor in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in u voort,
wij zijn met u bekleed.

Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed,
gij zijt verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt u uit,
ondenkbaar is uw dood.

Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop u tegemoet
zolang ik leven mag.

————–

Nog een fijne Kersttijd!

————–

Met dank aan

 • Karel Ceule voor deze huisliturgie
 • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
 • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–