HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 25/4/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (9 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

INTRO

————–

INLEIDING (vrij naar H. Oosterhuis. Een vriend voor het leven pp 290-291)

Wat staat ons te wachten in deze donkere tijden: een Covid-pandemie, een onzekere politieke toestand wereldwijd, een ecologie die nog steeds te lijden heeft van uitbuiting en gebrek aan belangstelling, dreigende conflicten in China, Rusland, Europa…?

Kijken we naar het laatste boek uit onze H. Schrift, de Apocalyps of Openbaring: barre taferelen die ons voorstellingsvermogen tarten, gebalde voorstelling van wat de Bijbel aanklaagt: het recht van de sterken en de onderdrukking der armen.

De Apocalyps is een droom, een visioen eerder, van onderdrukte, machteloze mensen, die hopen op een bevrijding hier op aarde, en die zich geen illusies maken over de hardheid van de bevrijdingsstrijd. Maar tegelijk wordt er een Messiaanse toekomstvisie aangereikt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, niet in het hiernamaals – dat de Bijbel niet kent – maar hier op aarde met onze hemel. Met dat visioen moeten we nu leven en… er zelf naar toewerken.

————–

KAARS – KRUISTEKEN – GEDACHTENIS

Met het licht van Jezus van Nazareth in ons midden, stellen we ons in zijn Geest en bekruisen wij ons, biddend dat we zijn Licht mogen worden en verspreiden in de naam van Vader, Zoon en H. Geest +

————–

LIED


Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen
in wijken van vrede
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen:
wij zweren de oorlog af.

————–

OPENINGSGEBED

Lieve God,
jij die schepper en instandhouder
voor ons was, is en blijft,
help ons in te zien
en er ook naar te leven,
dat jij ons geschapen hebt
om dit visioen, onze bestemming,
te doen geschieden.

We danken jou
voor alle gaven
die wij daartoe gekregen hebben.
Dat jouw Geest
ons hierin moge bijstaan
en Jezus, onze broeder,
ons daartoe op zijn weg moge begeleiden.
Amen

————–

STILTEMOMENT

————–

LIED


Het woord dat ik u heden geef
is niet te zwaar voor u,
het ligt niet buiten uw bereik.
Het is niet in de hemel, zeg dus niet:
wie haalt het voor ons uit de hemel.
Het is niet overzee, zeg dus maar niet:
wie haalt het voor ons van overzee.
Het woord is dichtbij
in uw mond in uw hart

gij kunt het volbrengen.

————–

LEZING – Openbaring 21, 1-7 (Naardense vertaling)

En ik zag een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde,
want de eerste hemel en de eerste aarde
waren voorbijgegaan,
en de zee was niet meer.

En ik zag de heilige stad,
het nieuwe Jeruzalem,
neerdalen vanuit de hemel bij God,
toebereid als een bruid
die zich voor haar man heeft versierd.

En ik hoorde een grote stem
vanuit de troon zeggen:
zie,
de tent van God is bij de mensen,
en hij zal bij hen wonen
en zij zullen zijn gemeenten zijn
en God zelf zal bij hen zijn;

en iedere traan zal hij uit hun ogen afwissen;
en de dood is niet meer,
noch rouw noch geschreeuw
noch moeite:
de eerste dingen zijn voorbijgegaan!

En die op de troon zat zei:
zie,
ik maak alle dingen nieuw!
En hij zegt:
schrijf:
deze woorden zijn betrouwbaar
en waarachtig!

En hij zei tot mij:
het is geschied;
ik ben de alfa en de omega,
het begin en het einde;
ik zal de dorstige geven
uit de bron van het water des levens,
om niet;

wie overwint zal deze dingen beërven,
en ik zal hem een God zijn
en hij zal mij een zoon zijn.

————–

TOELICHTING

Het boek van de Openbaring lezen was altijd al een hopeloze zaak, niet alleen door de ontstellende beelden, maar ook door de inhoudelijke wreedheden die wij, heden ten dage, als ze vanuit God zouden komen, niet meer aanvaarden.

Bekijken we de context waarin dit boek geschreven is: Palestina in een catastrofale tijd, geteisterd door oorlogen, vervolgingen en uitbuiting van de bevolkingen.
De vervulling van de Messiaanse profetie wordt dan ook aangekondigd. Maar geldt die ook voor ons? Kunnen wij dat zo interpreteren?
Deze openbaring, deze profetie was als troost bedoeld voor de Joods-Christelijke
gemeenschappen uit die tijd, vanuit hun wereld-, mens- en Godsbeelden.
Maar hoe kunnen wij dit voor ons verstaanbaarder, zinvol maken?

Hier komt Huub met een aanvulling (zelfde bron als hierboven).
Wat eigenaardig is, is dat dit toekomstvisioen verteld wordt als was het reeds geschied! Wat nog geschieden zal, wordt verteld alsof het al geschied is.
Duidelijker gemaakt in onze woordenschat:
‘Jezus Messias’ betekent niet dat alles al volbracht is, maar dat alle gerechtigheid volbracht en alles nieuw gemaakt kàn worden. God zal dit niet met een ‘hocus pocus pas’ doen, maar het is aan ons om zelf de klus te klaren, om eerst te ‘vernietigen’ en dan iets nieuw te maken.
“Voor die toekomst instaan, en met dat visioen voor ogen nu leven, mens voor mens; en niet afgestompt raken door de zorgen van iedere dag; en je niet laten intimideren door de harde stemmen der cynische realisten die het beter weten (slechter dus); en geen ‘project’ te min achten dat al was het maar een glimp van die toekomst weerkaatst; en niemand hard vallen die de moed verliest, omdat je ook zelf met zwakheid bekleed bent – dat en nog veel meer moet het betekenen alle gerchtigheid te willen volbrengen.”
Hoe zouden wij dat kunnen? Omdat we daartoe geschapen zijn; omdat het onze bestemming is ‘deze woorden’ te doen geschieden.

————–

LIED


Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste
Alfa Omega, begin en einde.
Wie dorst zal ik om niet te drinken geven
uit mijn bron, die bron van levend water.
Wie wil mag komen, zegt Gij, komen drinken.
Ik zal er zijn.

————–

DELEN EN OPDRAGEN VAN VREUGDE EN VERDRIET

Dragen wij onze vreugdes en verdriet op aan elkaar en aan de Heer.

————–

TAFELGEBED


Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg.

Gezegend gij die eeuwig hier nu zijt.
Jezus uw gerechte indachtig
delen wij dit brood en deze beker

sacrament van hoop dat niets onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.

Doe mij gaan op uw weg.
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt Gij ooit mij beschamen?

Amen. Kome wat komt.

————–

ONZE VADER – VREDESWENS – NUTTIGEN VAN BROOD EN WIJN

Laten we de vrede delen en uitdragen, in verbondenheid met onze naasten, de Liergemeenschap, en de wereld om ons heen. Vrede zij met allen!

————–

VOORBEDEN


Dat wij volstromen met levensadem en schreeuwen eindelijk geboren.
Dat wij volstromen met levensadem en lachen eindelijk geboren.
Dat wij volstromen met levensadem en weten eindelijk geboren.

————–

SLOTGEBED – ZEGEN – KRUISTEKEN

Wij danken jou, lieve Vader voor dit samenzijn met jou, voor het delen van brood en wijn in verbondenheid, voor het delen van onze vreugde en verdriet. Ook voor onze dragende gemeenschap van broers en zusters in Jezus van Nazareth, die ons Jou heeft geopenbaard in woord en daad.

Dat wij, gesterkt door zijn voorbeeld en jouw zegen, naar buiten kunnen gaan als lichtdragers.
Daartoe sterke ons Vader, Zoon en H. Geest +

————–

SLOTLIED


Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.

Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

————–

Met dank aan

  • Lut Cauberghs, Alex Kinnet en Kevin Mouton voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–