HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 23/8/2020

Ook de zomervieringen vinden dit jaar plaats in corona-tijden. Wie de vieringen live wil bijwonen vind verdere informatie op deze aparte webpagina. Wie niet aanwezig kan zijn, kan gebruik maken van de teksten en liederen van de zomervieringen om thuis te vieren. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

 • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
 • Hoe gebruik ik dit?
  • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
  • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (6 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————–

Moge deze viering staan onder het teken van Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest +

—————–

OPENINGSLIED


Dit ene weten wij
en aan dit één
houden wij ons vast
in de duistere uren:
er is een woord
dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat
die is niet meer alleen.

—————–

OPENINGSGEBED – Ps 101 (passim)

Een psalm van David

Ik wil zingen over trouw en recht
in een lied voor u, o HEER,
nadenken over de volmaakte weg –
wanneer zult u bij mij komen?

Gedraai, ik haat het,
ik laat mij er niet mee in,
sluwheid houd ik ver van mij,
het kwaad wil ik niet kennen.

Mijn oog zoekt de getrouwen in het land,
met hen wil ik mijn woning delen.

—————–

STILTEMOMENT

—————–

LEZING – Jes 22, 15-25 (passim)

Volgende profetie moet geplaatst worden in de tijd van Hizkia, de koning van het koninkrijk Juda, het enige deel van Israël dat nog stand houdt in de moeilijke internationale politieke context van de 8e eeuw voor Christus. Ook Juda wordt ondertussen in zijn bestaan bedreigd (door de Assyriërs).
In deze omstandigheden wordt een onderscheid gemaakt tussen de praalzieke en goddeloze “minister” Sebna en zijn vrome en bekwame opvolger Eljakim.De Heer, G*D van de hemelse machten, zei tegen Jesaja: Ga naar Sebna, die beheerder van het paleis, en zeg:
“U bent een schande voor het huis van uw meester. Daarom ontneem ik u uw ambt en beroof u van uw post.
Op die dag zal ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia, ontbieden. Ik zal hem met uw gewaad kleden en hem uw gordel omdoen; uw macht draag ik aan hem over. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en het volk van Juda. Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David; wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik zal hem bevestigen, als een pin in stevige grond; voor zijn familie zal hij als een erezetel zijn.”
De HEER heeft gesproken.

—————–

LIED

Tijd van vloek en tijd van zegen,
tijd van droogte, tijd van regen,
tijd van oogsten, tijd van nood,
tijd van stenen, tijd van brood.
Tijd van liefde, nacht van waken,
uur der waarheid, dag der dagen,
toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten, tijd van tranen,
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,
tijd van jagen, nu of nooit,
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen, zin vergeten,
nergens blijven, niemand weten,
Tijd van kruipen, angst en spijt,
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen –
wie niet geeft om zelfbehoud
leven vindt hij honderdvoud.

—————–

ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

—————–

VREDESWENS


De vrede met jou en je huisgenoten – verbonden met de gemeenschap van De Lier en alle mensen waar ook ter wereld.

—————–

VOORBEDEN


O Heer G*d,
erbarmend, genadig, lankmoedig
rijk aan liefde, rijk aan trouw,
bewarend liefde
tot het duizendste geslacht.

—————–

SLOTGEBED – Ps 141 (passim)

Heer, u roep ik aan, kom mij te hulp, luister naar mij nu ik tot u roep.
Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk,
mijn geheven handen als een avondoffer.

Zet een wacht voor mijn mond, HEER,
een post voor de deur van mijn lippen.
Houd mijn hart ver van het kwaad,
verleid het niet tot goddeloze daden
met hen die onrecht bedrijven,
laat mij niet eten van hun overvloed.

Zou ik lijden onder de kwaden, dan nog bleef ik bidden,
en werden hun leiders van de rotsen geworpen,
van mij hoorden ze woorden van deernis.

Behoed mij voor de strik die zij hebben gespannen,
voor de valkuil van hen die onrecht doen.
Laat de goddelozen in hun eigen netten raken
en mij alleen ontkomen.

En mogen ook wij ontkomen aan de bekoring van het kwaad. Dat ons daartoe zegene Hij die is Vader, Zoon en H. Geest +

—————–

LIED

Een mens te zijn op aarde
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

De bomen hebben wortels,
de bomen mogen stevig staan,
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels,
maar mensen gaan voorbij.

De vossen hebben holen;
de mensen weten heg noch steg,
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen,
maar wie is onze weg?

De mensen hebben zorgen;
het brood is duur; het lichaam zwaar
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn;
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

Hoe zullen wij volbrengen,
wat door de eeuwen duren moet:
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

—————–

Met dank aan

 • Lut Cauberghs, Kevin Mouton, Alex Kinnet en Andre Nuytemans, het team dat instaat voor de organisatie van de zomervieringen
 • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
 • YOT voor het gebruik van de Magdalenakerk
 • Sabine Vanquaethem voor de algemene coördinatie
 • Patrick Delanoeye voor de website

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

Het ga je goed… en tot volgende week!

—————–