HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 22/11/2020

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (12 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————–

CHRISTUS KONING…?

Naar U sta ik op in de morgen
ik zoek Uw Aangezicht
ik vind U in mezelf
en in de medemens

—————–

EEN KAARS EN EEN TEKEN

We steken een kaars aan, omdat we ook in moeilijke, sombere tijden geloven verbonden te zijn met Hem die we noemen Vader, Zoon en H. Geest +

—————–

LIED


Alles wacht op u vol hoop.
Alle levenden vragen u om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

—————–

OPENINGSGEBED – Psalm 74 (passim)

Waarom, G*d, hebt u ons voor altijd verstoten,
brandt uw woede tegen de schapen die u hoedt?
Denk aan het volk dat u ooit hebt verworven,
de stam die u hebt vrijgekocht, uw eigen bezit,
de Sionsberg waar u ging wonen.

G*d, mijn koning van oudsher,
die verlossing brengt in het hart van het land,
kom uw verbond met ons na.
Laat verdrukten niet teleurgesteld heengaan,
laat zwakken en armen uw naam loven.

—————–

STILTEMOMENT

—————–

LEZING – Matteüs 25,31-46

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.

Dan zal de koning tegen de groep van rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”

Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.

—————–

OVERWEGING

De overweging komt uit de bijdragen van Patrick Perquy van 3 december 2017 en 13 november 2013.


In plaats van het feest van Christus Koning, huldigen we vandaag [3 december 2017] een ander beeld in: Homeless Jesus. En net als voor het beeld van de koning, vinden we in de Bijbel ontelbare plaatsen van de spiritualiteit van deze voorstelling, weliswaar tegengesteld aan de triomfantelijke koning, maar wel voorbereidend op Kerstmis.

Als gij van uw naaste
zijn mantel in onderpand hebt genomen,
zult ge hem die teruggeven als het avond wordt,
want het is de enige dekking die hij heeft,
en hoe zal hij anders slapen. (Ex 22,25-26)

Samen met André Lascaris wil ik het visioen van Mattheus 25 bespreken. Er zijn beelden die de menselijke verbeelding bijzonder treffen, zoals het beeld van het Laatste Oordeel. Getuige de ontelbare kunstwerken of beeldhouwwerken die dit als thema hebben. De angst die in de parabel van de talenten zo werd afgeraden in onze relatie met God, werd op deze manier een verschrikkelijke nachtmerrie.

We deconstrueren dus dit beeld. In het hoofdstuk 25 van Mattheüs, een deel van het testament van Jezus, wordt er op drie hindernissen gewezen die beletten de bruidegom te ontmoeten. Je kan onvoorzienig zijn, bang en blind, doof en stom (zoals de drie aapjes). De pointe van het visioen zou kunnen een beslissende ontmoeting zijn, vandaar “laatste”. Je kunt Jezus ontmoeten of missen. Niet op het einde van je leven maar nu, elke dag. Ik citeer Lascaris (Meer dan ikzelf p 120), die over het oordeel het volgende schrijft:

“Het zal duidelijk zijn: een woord als ’oordeel’ is een beeld. Spreken in termen van rechtspraak en rechtbank is gebruikmaken van beelden. Velen gebruiken liever een ander beeld: het beeld van de ontmoeting. We moeten hierbij niet vergeten dat sommige ontmoetingen pijnlijk kunnen zijn, evenals een rechtsgeding. Maar een ontmoeting is overwegend iets positiefs. Verantwoording afleggen aan een mens die we diep gekwetst hebben, vinden we uiterst moeilijk. Het zweet parelt je daarbij op je voorhoofd. Een ontmoeting kan ook stralend zijn. We komen geheel en al ten leven, we stralen ons geluk uit, we zien er goed uit.

Het hoort bij het christelijk erfgoed te vertrouwen dat de waarheid van ons leven eenmaal aan het licht zal komen. Dat maakt deel uit van de vrijheid die ons is toegezegd. We krijgen zicht op onszelf en op de geschiedenis waarvan we deel uitmaken. We blijven niet langer een vreemde voor onszelf. Ons levenspad blijft misschien kronkelig met doorlopende aftakkingen, maar we zien nu dat dit echt ons pad is. We ontdekken de onzichtbare draden die we in ons leven gesponnen hebben. En worden hele mensen. Deze waarheid wordt onthuld in een ontmoeting met God, of, zoals in het tweede testament wordt gesuggereerd, in de ontmoeting met Jezus, die het beeld en de openbaring van God bij uitstek is.”

Ontmoeting in bijbelse uitzuivering betekent ‘gekend’, ‘bemind’, ‘aan niets en niemand meer ten prooi’, ‘bloot en onomwonden’ zijn. Dus doorschijnend en transparant zijn voor de eeuwige, zuivere liefde. Lascaris getuigt dat hij naar die ontmoeting verlangt om eindelijk zijn aardse leven te toetsen aan de mogelijkheden die in hem lagen van liefde. In die zin kunnen we ons het onderscheid voorstellen tussen schapen en bokken in de kudde. Niet het strafmodel, tenzij je als straf benoemt het inzicht tekortgeschoten te hebben aan de liefde, bedrogen geweest te zijn door het vergankelijke dat geen liefde is.

Met een vergelijking van de noodzakelijke deconstructie van beelden, zie ik het beeld van Homeless Jesus de plaats innemen van de beelden die Franciscus ooit met een geweldig succes invoerde: de kerststal. Zal het niet nodig zijn de folklore van de kerststal te vervangen door dit beeld om tot de kern van de menswording van God door te dringen? De stigmata van de voeten vervangen het kruisbeeld van de Vlaamse primitieven in de kerststal. Ik ben alvast overtuigd dat we niet genoeg belangstelling kunnen tonen voor dit openbaar beeld in het landschap van de stad Brugge.

—————–

LIED


Gij zijt de lucht om mij heen
ik adem U in anders sterf ik.
Ik sla U om als een mantel
en ik weet dat Gij nooit verslijt.

—————–

TAFELGEBED EN ONZE VADER


Gij die ons voor het licht gemaakt hebt,
dat wij leven!

Naar U sta ik op in de morgen.
Ik zoek U in de dageraad.
Mijn ziel dorst naar U.
Mijn vlees verlangt naar U.

Gij die gezegd wordt Levende G*d,
die hoort en ziet, vriend, ander ouder,
schoot van vrede, hart groter dan ons hart
– gij die ons voor het licht gemaakt hebt,
dat wij leven!

Levende, niet god van doden –
en de dood zal niet meer zijn –
zoals Gij ons hebt toegezegd
in Jezus uw dienstknecht.

Gij die ons voor het licht gemaakt hebt,
dat wij leven –
en de dood zal niet meer zijn!

Zie uw mensen, deze wereld.
Keer U om naar ons toe.
keer ons toe naar elkaar.
Zie uw mensen, deze wereld –
en de dood zal niet meer zijn!

Kom, heilige geest van G*dswege,
adem van in den beginne.
Kom geest van uittocht en bevrijding
die zijt verschenen in Jezus uw dienstknecht –
dat wij leven –
en de dood zal niet meer zijn!

Kom, geest, verheug ons, vuur ons aan,
verzacht ons hart dat wij ontbloeien in jeugd.

Gij die ons voor het licht gemaakt hebt,
dat wij leven –
en de dood zal niet meer zijn!

Met deze woorden smeken wij U
en zingen U toe, onze vader.


Onze Vader in de hemel,
uw Naam geheiligd,
uw koninkrijk kome, uw wil geschiedend,
zo moge het zijn op aarde en in de hemel.
Geef ons brood van genade,
morgen, vandaag nog, kwijt onze schulden,
leer ons vergeven, moedig ons aan
dat wij voortgaan op weg van het leven.

—————–

VREDESWENS


Gij Levende eerste en laatste
moeder vader G*d onspreekbaar
boven onze woorden uit:
zegen uw mensen
die hier nu zijn
en al uw mensen
waar ook ter wereld
doe lichten over ons uw Aangezicht
en geef ons vrede.


De vrede met jou, met je huisgenoten, met allen die we moeten missen maar waarmee we verbonden zouden willen blijven – en verbonden blijven!

—————–

VOORBEDEN


Stille voorbeden. Maar niet minder gehoord.

Stilte nu.
Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.
Stilte nu.
Stilte nu.

—————–

SLOTGEBED – Psalm 145 (passim)

U, mijn G*d en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid:
Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.


Laat allen de roem van uw goedheid verbreiden,
uw gerechtigheid luid bezingen:
Genadig en liefdevol is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.

Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt hij op.
Allen zien hoopvol naar u uit,
u geeft voedsel, op de juiste tijd.
Gul is uw hand geopend,
u vervult het verlangen van alles wat leeft.

Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet,
zijn schepselen blijft hij trouw.
Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.

Laat zò mijn mond de lof spreken van de HEER,
en alles wat leeft in zijn heilige naam prijzen,
tot in eeuwigheid.

Moge de Heer ons daartoe zegenen, Vader, Zoon en H. Geest +

—————–

SLOTLIED


Van G*d is de aarde en die haar bewonen.
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.
Hij heeft haar gebouwd op het water en duurzaam verankerd.

Wie mag zijn hoogte beklimmen?
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.

Mensen met harten onverdeeld,
afgekeerden van schijn en leugen,
mensen onkreukbaar, met licht geladen

die doen het goede dat moet gedaan,
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,
dat Hem wil zien met eigen ogen.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Maakt u groter, oeroude deuren.
Hier komt de eeuwige, de lichtende.

Wie is de eeuwige, de lichtende?
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,
het is de god van de armen, de sterke.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Hier komt Hij, de god van de armen,
de sterke, de eeuwige, de lichtende.

Wie Hij, de sterke, de lichtende?
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid,
onze G*d, de eeuwige, de lichtende.

—————–

Met dank aan

  • Lut Cauberghs, Kevin Mouton en Patrick Perquy (Ⴕ) voor de viering
  • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

—————–