HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 20/12/2020


Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (12 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

WONEN: ONBETAALBAAR? ONAANVAARDBAAR

WELZIJNSZORG 2020

————–

WELKOM

Welkom allen vanuit onze huiskamer. Welkom allen die samen deze vierde adventszondag vieren.
Uitkijken naar Kerstmis is ieder jaar weer aangetrokken worden door het licht in een donkere tijd.

Laat ons dan ook in gedachten de Paaskaars aansteken. 

Advent is de Heer een huis geven,
een plaats bereiden waar Hij mag wonen.
God zoekt bij mensen onderdak.
Hij bouwt ons een woning.
Hij wil in levende mensen wonen.

Helena en Levy steken nu de 4 kaarsen aan op onze adventskrans. (Ze heeft deze zelf gemaakt op school).

Dankbaar dat we hier nu ook mogen zijn ,
in de naam van Hij die is Vader,
Zoon en Heilige Geest
Amen.

————–

OPENINGSLIED


Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,
Sprekend nabij, de stilte verwacht U,
Mensen bestaan U, zien en beleven U.

Mensen van vlees, van licht en gesteente,
Hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,
Mensen uw volk, uw stad hier op aarde.

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken,
Adem ons open, maak ons uw aarde,
Uw nieuwe hemel, vrede op aarde.

————–

INLEIDING

We weten ons ook verbonden met onze lieve doden, liefde die sterker is dan de dood. Ik nodig jullie dan ook uit om thuis een kaarsje te ontsteken.

Als ik dicht bij mezelf komen kan, ontwaar ik in deze stille tijd mijn grote kwetsbaarheid als mens. Vooral als het minder goed gaat, tekent de broosheid van onze geest en van ons lichaam zich duidelijker af. Maar je eigen broosheid mogen en kunnen delen met een tochtgenoot maakt een mens net sterker. Je voelt je beluisterd, misschien zelfs een stukje gedragen. Jij en je verhaal wordt gezien. Als de andere ook zijn kleinheid ter sprake kan brengen, wordt niet enkel de relatie versterkt, maar tevens de solidariteit verinnigt.
En om nu wat in te leiden in de adventscyclus van welzijnszorg hoorden we op de eerste zondag de roep naar het huis van gerechtigheid. De 2de en de 3de zondag werd deze oproep verrijkt met de oproep tot het huis van barmhartigheid en het huis van iedereen.

In  deze vierde zondag kijken we nog ruimer en zien we dat God kan komen wonen in alle mensen die voor hem open staan.  Meer concreet wordt dit  gezien als het huis van de hoop. Deze 4 huizen samen bereiden ons  voor om God een plaats te geven in ons leven.


Laat ons bidden.

————–

DREMPELGEBED – uit Psalm 10

Zie deze aarde
Waar ben je?
Sta je van veraf toe te te kijken
veilig ver weg?
Zelf bang dat je je zo schuilhoudt
in deze tijden
van rampen en angst?
Grote naam, ‘Ik zal’
Groot verhaal,
Wat zou je?
Wat heeft een arme
nog te verwachten van jou
Ploert en Schender jagen hem op,
vangen hem,
slaan hem neer,
trap na,
God bestaat niet.
God bestaat niet.
Naam, sta op, besta.
Weet jij wel wat het is
arm en vertrapt te zijn
Kind zonder moeder, vader?
Kom met handen.
Ploert en Schender,
breek ze.
Dat ze het niet meer wagen.
Aan nietige mensen behoort zij toe
deze aarde.

————–

STILTE

————–

TUSSENZANG


Soms breekt uw licht
in mensen door
onstuitbaar –
zoals een kind geboren wordt.
Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk
uw licht.

Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons
die als hij
geboren zijn
eens en voorgoed
die uit zijn mond
uw Naam hebben gehoord

die moeten leven
in de schaduw van de dood

hem achterna.

————–

LEZINGEN: 2 Sam. 7, 1-5. 8b-11. 16 – Rom. 16,25-27 – Lc. 1,26-38

Het leesrooster voorziet vandaag in drie lezingen, waarop de overweging rond de campagne voor Welzijnszorg 2020 aansluit. Om het hanteerbaar te houden hebben we dit in een apart document opgenomen dat je kunt vinden onder deze link.

————–

LIED


Op weg naar morgen en overmorgen,
en onderweg soms even thuis.

Grond onder mijn voeten
steun in mijn rug,
dak boven mijn hoofd
gegrond, gesteund, gezegend.

Gedragen door verhalen
omringd door reisgenoten
beademd door wie liefde is.

————–

TOELICHTING BIJ RITUEEL EN DOEN

Beeld je in dat de tafel hier weer centraal staat in de kring. Dat we samen een kring vormen rond deze tafel. Dat we samen onze kwetsuren en de vreugde delen. Aan deze tafel neemt men ongemerkt die kwetsbare plaats in, die lege plaats. Ik nodig jullie dan ook uit bij jullie thuis bij het breken van dit brood en het schenken van de wijn.

————–

TAFELGEBED EN ONZE VADER


Gij die ons voor het licht gemaakt hebt
dat wij leven.

Naar U sta ik op in de morgen,
ik zoek U in de dageraad
mijn ziel dorst naar U
mijn vlees verlangt naar U.
Gij die gezegd wordt Levende God,
die hoort en ziet, vriend ander ouder,
schoot van vrede, hart groter dan ons hart.

Gij die ons voor het licht gemaakt hebt
dat wij leven.

Levende, niet god van doden
en de dood zal niet meer zijn.
Zoals Gij ons hebt toegezegd
in Jezus uw dienstknecht.
Gij die ons voor het licht gemaakt hebt
dat wij leven – en de dood zal niet meer zijn.

Zie uw mensen, deze wereld.
Keer U om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar
zie uw mensen, deze wereld,
en de dood zal niet meer zijn.

Kom heilige geest van Godswege
adem van in den beginne
kom geest van uittocht en bevrijding
die zijt verschenen in Jezus uw dienstknecht
dat wij leven – en de dood zal niet meer zijn.

Kom geest verheug ons, vuur ons aan
verzacht ons hart dat wij ontbloeien in jeugd.
Gij die ons voor het licht gemaakt hebt
dat wij leven – en de dood zal niet meer zijn.

Met deze woorden smeken wij U
en zingen U toe, onze vaderOnze Vader in de hemel
uw Naam geheiligd
uw koninkrijk komend
uw wil geschiedend
zo moge het zijn, op aarde en in de hemel.
Geef ons brood van genade,
morgen, vandaag nog,
kwijt onze schulden, leer ons vergeven.
Moedig ons aan – dat wij voortgaan
op de weg van het leven.

————–

VREDESWENS


Het vredeslicht is woensdag toegekomen in Brugge. Het was een mooi en krachtig moment dat je via de livestream kon meevolgen en hier nog eens kunt herbeleven.  Het vredeslicht is een wereldwijd initiatief dat warmte, vreugde en licht wil doorgeven. Het reist vanuit Bethlehem via Wenen naar ruim 30 landen, zonder onderweg te doven

Een symbool van vrede voor alle mensen zonder onderscheid van religie, afkomst of stand. Met als doel hoop te brengen en de kracht van verbondenheid te zijn. Zend die vrede nu  vooral virtueel uit en laat ons dit samen uit zingen


Vrede voor jou…

————–

COMMUNIE

God naar wie we verlangen, U geeft ons de belofte dat het licht de duisternis overwint, en dat een nieuwe wereld mogelijk is,
Wil ons dan met dit brood en deze wijn sterken
Opdat wij medestanders worden van uw visioen,
dat onze daden getuigen van uw gerechtigheid
in deze adventstijd en alle dagen van ons leven.

————–

VOORBEDEN


Vernieuw in ons, het begaan zijn met kwetsbare mensen zonder huis en thuis, gevangenen, vluchtelingen en ontheemden.
Doe ons groeien in zorg voor geborgenheid en veiligheid,
voor een dak boven hun hoofd.
Vernieuw in ons
uw hartstocht voor gerechtigheid.
Doe ons beseffen
Het grondeloos onrecht van armoede en uitsluiting.

Dan nog
klamp ik mij
vast aan jou
of je wil of niet
op ongenade of genade
ik zal red mij red mij roepen
of zoiets als heb mij lief.

————–

SLOTGEBED

Laat ons geloven dat in Bethlehem
de wieg staat van een nieuwe wereld, God,
waarin uw droom zichtbaar wordt
en waarin voor elke mens
evenveel plaats is.
Geef ons de durf
te leven en te delen met anderen.
En laat ons af en toe
ook opkijken naar Maria
en in ons hart de overtuiging koesteren
dat Gij oneindig veel van ons houdt,
door Christus onze Heer.
Amen.

————–

ZENDING EN ZEGEN

Onze verwachting is gesterkt in dit uur.
We kijken uit naar het komende feest van Jezus’ geboorte.
God komt bij ons wonen. We bereiden ons voor.
Mogen deze week een gezegende week voor ons allen zijn.

Zegen ons daartoe in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

————–

SLOTLIED


Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg
en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen:
wij leren de oorlog af.

————–

Nog een fijne zondag
Hou vol!
Annemie

————–

Met dank aan

  • Annemie Declercq voor deze vierde adventsviering
  • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–