HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 2/5/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (10 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

KAARS – GEDACHTENIS

————–

KRUISTEKEN

In de Naam van God – Ik zal er zijn,
in de naam van Jezus – Hebt elkaar lief,
in de kracht van de Geest die het aangezicht van deze aarde zal vernieuwen.

————–

LIED EN AANSLUITEND GEBED


Klein woord
vluchtig leeg gevloekt woord
god
wees van kracht
sta op
nu levend Naam.

Kyrie eleison.Uw Naam is dat Gij ons kent
dat Gij goed zijt in liefde
ongehoord in bevrijden
dat ontferming uw kracht is.

Wek uw kracht in ons
dat wij elkaar bevrijden
dat wij liefde leren –
geheiligd worde uw Naam.

————–

OPENINGSGEBED (naar Meester Eckhart)

God, toen Jij de ziel schiep
greep Je in Jezelf
en maakte de ziel naar Je beeld,
Jij bent de ziel van de ziel.
Wie op alle plaatsen thuis is,
die is aan Jou gewaagd.
En wie door alle levenstijden heen
één en zichzelf wordt,
Hem is God, is Jij, hier en nu.
In wie al wat geschapen is
tot zwijgen komt,
in hem baar Jij je Zoon.
Geef dat wij niet zwijgen
over zoiets groots.

————–

STILTEMOMENT

————–

INLEIDING OP DE LEZING (1 JOH 3, 18-24)

In dit fragment uit de eerste brief van Johannes valt er een contradictie op: “Dit is zijn gebod: hebt elkaar lief.” Hoe kan je nu gebieden van lief te hebben? Misschien denken we dan aan de leuze van mei ’68 “interdit d’interdire, verboden te verbieden”… en, ten opzichte van deze lezing, zouden we evengoed dit gezegde mogen interpreteren als “verboden te gebieden”, want hoe zou je kunnen liefhebben op commando?

Een impasse? Waar ligt de oorsprong van de Nederlandse vertaling ‘gebod’, zowel uit het Hebreeuws als uit het Grieks?

Marc-Alain Ouaknin reikt ons daartoe sleutels: De Tien Geboden zijn in de Torah de Tien Woorden (debarim). Deze woorden leiden een eigen leven, ze zijn bron van realiteit, de realiteit zelf. Er is hier geen kwestie van moraal, maar van inspiratie ten leven. De geboden of debarim zijn dragers van een ethiek voor de toekomst, om ‘meer’ te zijn, beter te leven, zich juister te gedragen. Lijk bakens op een GR-pad. Ze maken het spreken levendiger en openen vruchtbare perspectieven.

Het Griekse woord voor “gebod” is entolè, maar het kan ook uitnodiging, aanmoediging, oefening, opgave, opdracht, missie betekenen. Dat staat zo vermeld in een Grieks woordenboek.

Vervang in deze lezing het woord ‘gebod’ door een ander, dat je beter ligt (en even juist is), en je herademt…

“Ik gebied je niets, zegt God, maar ik geef je dit woord, deze missie: eens zal je liefhebben zoals mijn Zoon heeft liefgehad.”

In de liturgische tekst worden we door Johannes aangesproken als “kinderen” of “broeders en zusters”. Maar deze aanspreking kan ook anders klinken, naargelang de gebruikte vertaling, want Johannes richt zich tot ons met de liefdevolle tederheid van het woord teknia: Mijn liefste kindjes … een affectueuse troetelnaam voor kleuters.
Zo voel je meteen waar hij naartoe wil als hij het over liefhebben heeft. Wie zou er aan weerstaan…?

————–

LEZING: 1 JOH 3, 18-24

Mijn liefste kindjes,

Laten we niet liefhebben met woorden of met de tong, maar met daden en in waarheid. Dan zullen we weten dat we uit de waarheid voortkomen, en kunnen we met een gerust hart voor Hem staan; en zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, en Hij doorgrondt alles. Liefste kindjes, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden, en ontvangen we van Hem wat we ook zouden vragen, omdat wij ons aan zijn geboden houden en doen wat juist is in zijn ogen. Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft bevolen. En wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God en God blijft in hem. En dat Hij in ons woont, weten we door de Geest, de Ademtocht die Hij ons heeft gegeven.

————–

LIED


Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart,
berg ze in het binnenst van je ziel,
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze,
thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat
deze woorden aan jou toevertrouwd.

Bind ze als een teken aan je hand,
draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis, vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur,
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeerderen je levensdagen
en de jaren van je zoons en dochters.
Dat je bloeien zult en niet verwelken,
bomen aan de bron. Hoor Israël.

————–

DELEN EN OPDRAGEN VAN VREUGDE EN VERDRIET

Zoals Oosterhuis Jezus in een tafelgebed laat zeggen: “Geef je leven zoals ik het gaf: wees mijn zachte kracht, mijn lichaam en mijn ziel in deze wereld.”

————–

TAFELGEBED


Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.

Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt,
Jezus, kind uit Nazaret.

Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons, dat wij u doen.
Licht ons op, dat wij U zien.
Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind.

Brood voor ieder kind van mensen.
Vrede, en een nieuwe wereld.
En de dood zal niet meer zijn.

————–

ONZE VADER


Onze Vader verborgen
Uw Naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt.

————–

VREDESWENS – NUTTIGEN VAN BROOD EN WIJN

————–

VOORBEDEN


Omdat Gij het zijt
groter dan ons hart
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.

————–

SLOTGEBED

Heer God, vervul ons hart met vreugde om uw Woord,
het Woord dat we hier mochten ontvangen,
en geef dat we ons zo bemind weten
dat we als christen, in daden en in waarheid,
de weg volgen van Jezus uw Zoon,
die ons in liefde is voorgegaan.

————–

ZEGEN – KRUISTEKEN

Omdat elkaar liefhebben een levensopgave is, niet zonder risico’s, hebben we Gods zegen nodig, van Hem die groter is dan ons hart: “Liefste kindjes”, zou Johannes schrijven, groet nu elkaar, heb elkaar waarachtig lief en handel met de kracht van wie Vader is, Zoon en Heilige Geest +

————–

SLOTLIED


Ga
tot de einden der aarde
tot het uiterste
daar zal liefde zijn:
ga!

————–

TOEMAATJE (Marinus van den Berg)

Gelukkig de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.
De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.
Tot het einde toe

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er een andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde die onmisbaar is.

————–

Met dank aan

  • Kevin Mouton voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–