Huisliturgie in Corona-tijden – 19/4/2020

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die onder de foto staat. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (6 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

LIED


Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

—————–

LEZING: LUCAS 18, 35-43

Toen Jezus Jericho naderde, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Hij hoorde veel volk voorbijtrekken en vroeg wat er te doen was. Men vertelde hem dat Jezus de Nazoreeër voorbijging. Nu begon hij te roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Die voorop liepen snauwden hem toe te zwijgen; maar hij riep nog veel harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’

Jezus bleef staan en gebood dat hij bij Hem gebracht zou worden. Toen de blinde naderbij gekomen was, vroeg Jezus hem: ‘Wat wilt ge dat Ik voor u doe?’ Hij antwoordde: ‘Heer, maak dat ik zien kan!’ Jezus sprak tot hem: ‘Word ziende! Uw geloof heeft u genezen.’ En terstond kon hij zien en volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. Toen heel het volk dat zag, bracht het eer aan God.

—————–

OVERWEGING
Over de betekenis van de zintuigen, en de rol die ze spelen in ons dagelijks leven.


In deze Viering ” bekijken” we het zin-tuig van het ZIEN: de ogen.

De meeste zintuigen ontstaan aan de oppervlakte van het lichaam, en verbinden zich, via de zenuwweg met de hersenen. Bij het oog is het omgekeerd: tegen alle regels in, gaan de hersenen op weg om zelf een zintuig te vormen: de ooglens.

De hersenen, die helemaal afgesloten zijn, zoeken in feite het Licht op, en zoals een plant gaat bloeien in kleuren als hij de donkere aarde verlaat, zo ontstaan ook kleuren als de hersenen het Licht hebben gevonden en de ooglens gevormd is.

Vanuit nuttigheidsprincipe speel de kleur van de ogen geen rol (erfelijkheid ) maar spiritueel gezien kan het niet anders dan dat de ogen gekleurd zijn, omdat ze het proces volgen van donker naar Licht. Antroposofie.

Een zintuig…”tuig”, is een handvat, een werkmiddel om verder en dieper te gaan. Een “tuig” opent een raam, een deur…biedt daardoor plots een ander beeld, een ander “zicht”, maakt wakker om naar binnen te kijken en, misschien, een andere aanpak te overwegen: INZICHT, niet blijven vastzitten in een label.

Inzicht brengt verandering in ons doen en laten, helpt ons om even te vertragen en overtollige ballast van ons af te gooien:

Blijf niet staren op wat vroeger was,
sta niet stil bij het verleden.
Ik, zegt God , begin iets nieuws.
Het is er al,
“ZIE je het niet? “

Dit proces kan gebeuren door de ontmoeting met de medemens, die mij recht in de ogen KIJKT en mij raakt. Zo ontmoeten wij elkaar van ziel tot ziel: zielsverwanten.

“Begint het Rijk Gods niet in de medemens?”

In deze moeilijke tijden is het opvallend, hoe op straat mensen elkaar “aankijken”, niet achteloos voorbijlopen, maar met een bemoedigende vriendelijke blik elkaar dragen.

Maar, we kunnen ook “gezichtsbedrog” ervaren! Hoe komt het dat we ons, met onze ogen, kunnen vergissen? Omdat we met én in onze ogen denken. We vullen, hetgeen we zien, aan met ons denken tot wat we verwachten te zien: INZICHTSbedrog.

Ook angst om emoties ” onder ogen te zien en te uiten, remt bevrijdende inzichten: we ” staren” ons blind en dit verhindert ons te zien wat echt aan de hand is.

Ziende – blind zijn zorgt dat we niet of onvoldoende in actie komen. Zoals Jeanne De Vos verwoordt: ” stilletjes toekijken als mensen en kinderen verdrinken op zee, op zoek naar een menselijk bestaan.”

“Geef mij terug de ogen van een kind,
dat ik zie wat is, en mij toevertrouw,
en het Licht (inzicht) niet haat. “

Wie in deze tijden leert “kijken” met de ogen van een kind, ontdekt dat een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus, ook nu kan gebeuren, want:

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Tot slot:

Geniet van de lente, de bloei van de natuur, de blauwe luchten, en KIJK uw ogen uit naar de spelende kinderen. Maak van uw straat een KNIKJESstraat, waar de mensen elkaar met een warme blik AANKIJKEN.

—————–

LIED


Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen –
het is al begonnen, merk je het niet?

—————–

TAFELGEBED


Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.

Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt,
Jezus, kind uit Nazareth.

Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons, dat wij U doen.
Licht ons op, dat wij U zien.

Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind.

Brood voor ieder kind van mensen.
Vrede, en een nieuwe wereld.
En de dood zal niet meer zijn.

—————–

ONZE VADER


In de hemel onze vader
in een hemel die te hoog is –
waarom zijt Gij niet op aarde
hier nu God in mensen vrede?

Zijt Gij God en niet bij machte
moord en doodslag te voorkomen?
Waarom geeft Gij ons de vrijheid
elkaar zinloos te doen lijden?

Scheur de wolken
kom bevrijden.  (4x)

Plant uw geest in onze harten
zend uw kracht in onze handen
dat wij leren lief te krijgen
onze naaste vriend en vreemde.

Dat wij medicijnen vinden
tegen het ondraaglijk lijden.
Dat de groten dezer aarde
zich bekeren tot de armen.

Dat wij nieuwe wetten maken
om de honger uit te bannen,
dat wij gouden plannen smeden
tot beëindiging van lijden.

Scheur de wolken
kom bevrijden. (4x)

—————–

VREDEWENS


Vrede voor jou (6x)

—————–

VOORBEDEN


Roep onze namen
dat wij u horen
dat wij weer ademen
dat wij u leven.

—————–

SLOTLIED


Al had niemand mij ooit gezien
en betekende ik in niemands ogen iets
al was ik nog nooit begrepen
en bleef mijn hart gesloten

al was ik nooit ik,
ontheemde, vreemde voor mezelf,
was er niemand die me liefhad…
maar ik was kostbaar in de ogen
van één die hoort en ziet…

Dan is dit de plaats
de plaats van het zien
dit de tijd
de tijd om te zijn
dit de bron
de bron van de levende
die mij ziet.

—————–

Met dank aan

  • Sabine Vanquaethem, Lut Cauberghs, Lieve Witdoeckt en Antoon Verleye voor tekst en liedkeuze
  • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

Het ga je goed… en tot volgende week!