HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 18/4/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (8 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

INTRO
‘I know that my redeemer liveth‘ uit Messiah (vertaling vocoza.nl)’ – Händel

I know that my redeemer liveth
And that he shall stand
At the latter day upon the earth

And though worms destroy this body,
Yet in my flesh shall I see God.


For now is Christ risen from the dead,
The first-fruits of them that sleep.

Maar ik weet: mijn Losser leeft
en ten laatste
zal hij op het stof optreden.

Nadat mijn huid aldus geschonden is,
zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden,
als eersteling van hen, die ontslapen zijn

————–

KAARS – KRUISTEKEN – GEDACHTENIS

We lichten een kaars in verbondenheid met alle levenden en allen die we hebben moeten loslaten. Dat zij àllen mogen leven onder de Naam van hij die is Vader, Zoon en H. Geest +

————–

OPENINGSGEBED

Naar U sta ik op in de morgen. Ik zoek Uw aangezicht. Ik vind U in mezelf en in de medemens.
De medemens, de enige ware vindplaats waar de zaden geplant zijn om te groeien en te bloeien op de weg die Jezus ons is voorgegaan.
Die weg moeten we niet alleen gaan. Er is de medemens, van wie we dankbaar ontvangen, en met wie we ruimhartig delen.
Naar U sta ik op in de morgen: red ons, heb ons lief!

————–

LIED
‘Waar vriendschap is’ – Antoine Oomen – liedboek 656


Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Laat ons, verheugd en vol ontzag,
voor Hem zingen dit lied, voor Hem die leeft.
En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar:
waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Op deze plaats bijeengekomen,
laat ons nu één van geest zijn, onverdeeld van hart.
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt.
Dat in ons midden liefde woont, God zelf.

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Mogen wij zien, met allen die al dààr zijn,
verheerlijkt in het licht, uw Aangezicht –
onmetelijke vreugde, zekerheid
waaraan in eeuwigheid geen eind aan zal komen.

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

————–

STILTEMOMENT

————–

LEZING – Lc 24,35-48

In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood.

Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: “Vrede zij u.”

In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.

Maar Hij sprak tot hen: “Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.” En na zo gesproken te hebben, toonde Hij hun zijn handen en voeten.

Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: “Hebt ge hier iets te eten?”

Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: “Dit zijn de woorden van Mij die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was: alles moet vervuld worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, de profeten en in de psalmen.” Toen opende Hij hun geest voor het begrijpen van de Schriften.

Hij zei hun: “Zó staat er geschreven, dat de Christus zou lijden en dat Hij zou opstaan uit de doden op de derde dag, en dat in zijn naam bekering verkondigd zou worden tot vergeving van zonden, aan alle volkeren, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt hiervan getuigen.”

————–

OVERWEGING

Op de website van het Bijbelhuis, is een commentaar van Jean Bastiaens te vinden bij de lezingen van deze zondag. U vindt die hier.

————–

LIED
‘Veel te laat’ – Antoine Oomen – liedboek 226


Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw.

Veel te laat heb ik jou lief gekregen.
Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij is.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heen gebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

————–

DELEN EN OPDRAGEN VAN VREUGDE EN VERDRIET

Delen en opdragen van vreugde en verdriet is niet het vage aanvoelen van een vreugdegloed of een onbestembare pijn, maar het omschrijven, benoemen, luidop uitspreken van het goede dat ons en de wereld overkomen is, en tevens van het pijnlijke dat op onze weg kwam en waarmee we aan de slag moeten. En dit alles, ondanks de afstand, gedeeld weten met elkaar en opdragen – vreugde en verdriet – aan de Heer.

————–

TAFELGEBED
‘Gezegend zijt Gij’ – Tom Löwenthal – liedboek 670


Gezegend zijn Gij, levende God
omwille van hem, de zoon van de mensen

woord en gestalte van uw heerlijkheid
beeld en gelijkenis van uw trouw

die werd vernederd en gebroken
die werd verheven in uw licht

die wordt gehoord, die wordt geleefd
die komen zal in deze wereld

die ons een nieuwe naam zal geven
die onze weg is door de dood

die wij herkennen, die wij verkondigen
hier in het breken van het brood.

————–

ONZE VADER

————–

VREDESWENS
‘Mochten ook wij’ – Tom Löwenthal – map 74


Mochten ook wij een nieuwe dag zien lichten
voor onze kinderen een nieuw begin.

————–

NUTTIGEN VAN BROOD EN WIJN

————–

VOORBEDEN
‘Keer u om’ – Antoine Oomen – liedboek 214


Keer u om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar

————–

SLOTGEBED naar Psalm 4 – ZEGEN – KRUISTEKEN

Heer, laat uw licht over ons opgaan.

Als ik U roep geef mij antwoord,
God, die mij recht verschaft.

Heer, laat uw licht over ons opgaan.

Gij, die mij redt uit verdrukking,
wees mij genadig, verhoor mijn gebed!

Heer, laat uw licht over ons opgaan.

Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep.

Heer, laat uw licht over ons opgaan.

Zegt men: wie brengt ons geluk?
Heer, laat uw licht over ons opgaan.

Heer, laat uw licht over ons opgaan.

Als ik mij neerleg slaap ik gerust,
Gij maakt mij vrij van zorgen.

Heer, laat uw licht over ons opgaan.

Mogen wij, vrij van zorgen, leven onder het opgaande Licht dat wij noemen
Vader, Zoon en H. Geest +

Een fijne zondag in verbondenheid!

————–

SLOTLIED
‘De woorden die wij spraken’ – Tom Löwenthal – liedboek 526


De woorden die wij spraken tot elkaar,
haastige harde lieve onverstane,
de nacht die wij verzwegen voor elkaar,
de bange dromen, de doorluchte wanen,
de dagen die wij gingen met elkaar
in donker woud door schaduwlichte lanen

de mensen die wij werden één voor één,
spelende handen helderziende ogen,
lichamen stromend water steen en been
vurige zielen vonken mededogen,
die ene die wij zijn en anders geen,
die anderen die wij nog worden mogen

dit niets dat overleeft ternauwernood,
dit alles dat ik ben in vrees en beven,
dit enig hier-nu tegen doem en dood,
dit korte lichte lange eigen leven
dat wij ontvangen als genadebrood,
dat ons gegeven is en blijft gegeven.

————–

Met dank aan

  • Lut Cauberghs, André Nuytemans en Kevin Mouton voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–