HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 17/2/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (9 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

WELKOM EN DUIDING VAN DEZE MIDWEEKVIERING

Welkom op deze midweekviering… Aswoensdag… Ik herinner me m’n kindertijd en hoe ik toen de as van het askruisje vooral associeerde met ‘vuil en vies’.

Vreemd, want het gebruik van as heeft nét te maken met het tegengestelde. Geen enkel product is zo zuiver als as! Het is een basisproduct in de aanmaak van glas, maar ook van ontsmettingsmiddelen en zepen. En in de tuin maakt Jan-mijne-tuinman dankbaar gebruik van de as uit de haard om de vruchtvorming bij planten en bloemen te bevorderen. Want: as is ‘door het vuur gegaan’, gezuiverd….om dan onder een nieuwe vorm weer vruchtbaar te worden.

Prachtig toch, hoe de wondere wereld van de chemie ons zo’n krachtige beelden aanreikt. Beelden die ons er aan herinneren dat ook wij mensen gebouwd zijn uit ‘stof en as’, uit vuur en ijzer, zuur en zout. Als openingslied past hier dus zeker het ‘Nieuw Bruiloftslied’ van Huub Oosterhuis. Een lied dat jaren geleden al verguisd werd door de Nederlandse officiële kerk en door hen smalend het ‘chemicaliënlied’ genoemd werd. Maar zeg nu zélf -met een knipoog naar Valentijn- wat zouden we zijn zonder die ‘chemie? 😉

————–

OPENINGSLIED


Uit vuur en ijzer zuur en zout
zo wijd als licht zo eeuwen-oud
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn
om zout en zoet en zuur te zijn
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn
om niemand weet hoe groot en klein
gezocht gekend verloren.
Om avond- en morgenland
om hier te zijn en overkant
om hand in een and’re hand
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn
om lippen water dorst te zijn
om alles en om niets te zijn
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet
door vuur dat mensen samensmeedt
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

————–

OPENINGSGEBED


Kom in mij, win, ontwapen mij.
Zie mij, doe mij aan.
Weersta mij, wacht mij, delf in mij.
Ontdooi mijn naam,
ontraadsel mijn bestaan.

Kom in mij, maak geluid in mij,
dood is diep in mij,
versteend mijn stem – ontsta in mij,
doe pijn, doorgloei mij,
leef mij, licht in mij.

Kom uit mij, scheur mij, kind van mij,
mens in mij, ontwaak.
Ontvang mij, overschaduw mij.
En ga met mij
waar niemand met mij gaat.

(gezongen versie van en door Trijntje Oosterhuis, dochter van…)

————–

TUSSENZANG


Een gekend lied maar in een andere versie dan de ons bekende… Verandering van spijs doet… zingen?

Die mij getrokken uit de schoot
mij mens genoemd hebt en geëigend
mijn ogen wende aan het licht

mijn voeten zette dat ik stond
mij hebt doen weten dat ik gaan kon
dat ik zou komen waar Gij zijt

die als ik neerzit aan de kant
van weg en omweg, moe en dorstig,
mij overschaduwt met uw Naam

die toen ik neerlag in het stof
mij hebt omgeven met uw duister
dat geen gedierte mij verslond

die ongezien mij trekt tot U
U zal ik ongezien vertrouwen –
laat mij niet over aan mijzelf.

————–

EVANGELIE – MT 6, 1-6. 16-18
over woorden als richtingsaanwijzers voor de komende veertig dagen…


In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Denkt erom: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken; anders heb je geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer je dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Als je een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijft; en uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden.

Wanneer je bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! Maar als je bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen, maar als je vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat je vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden!’

————–

OVERWEGING – Veertig dagen

Als de winter bijna voorbij is
zal het vuur de resten verteren,
de as over de velden verspreid…

De aarde wordt warmer,
het leven is niet meer te stoppen.
De sappen die krachtig gaan stuwen vullen de knoppen
En krokussen geven zich onvoorwaardelijk prijs…

Dit is een tijd van ontwaken
uit de waan van bekoring,
in het licht van bekering.
Om tintelend fris als de schepping te zijn,
zonder masker of schijn,
je ogen geloven…

En glashelder inzien hoe ‘hebben’ en ‘houden’
Het leven kan verstikken
Of donker vertakken tot diep in de ziel.
Deemoedig snoeien tot alles weer vorm krijgt.
Versoberen, herverdelen, broederlijk én vrijgevig,
Niet slechts de kruimels,
maar het gehele brood.

Het mos van vervlakking niet dulden,
maar blootleggen wat recht is.
Herstellen wat krom gegroeid is,
tot de minste een plaats krijgt
en de vreemdeling thuiskomt…

Heelkracht ondervinden,
al doende weer ademen,
diep en bevrijd.
Leven met sterven verbinden
en het verband zien tussen toekomst
en wereldwijde rechtvaardigheid.

Als de winter bijna voorbij is…
Versterven, sterk als zaad
en soms bijna niets zijn.
Woestijnmens,
Wachten, gelovig, geduldig, de stilte doorstaan
tot God weer het woord krijgt…

(bron: uit een Vastenkalender anno?)

————–

LIED


Dat wij niet slapen, daglichtbewoners –
dat wij ons houden, nuchter van liefde.
Reik ons uw beker,
water dat dorstig maakt,
woorden die horen doen.
Reik ons uw hand.
Kome wat komt.
Maar laat het om Jou zijn
dat wij het uithouden en niet om niemand
dat wij de beker drinken tot de bodem
dat wij dit leven leven tot de dood.

————–

TAFELGEBED, VREDESWENS, BEMOEDIGING EN ZENDING ALL-IN-ONE…

Wij zullen elkaar bemoedigen
vanuit de nuchterheid van het geloof,
de verbeeldingskracht van de hoop
en de onvermoeibaarheid van de liefde.

Wij zullen de schone schijn van de dingen
doorprikken en onze ogen openen
voor de echte waarden van deze tijd.

We zullen ons laten ondervragen
door pijnlijke conflicten
En zoeken naar mogelijkheden van handelen
om er iets aan te doen.

Wij zullen elkaar helpen vrij te worden
van nutteloze bagage
om ongehinderd verder te trekken
naar het beloofde land in de verte.

We zullen af en toe het verbond vieren,
onze verbondenheid met elkaar uitdrukken
in woord en gebaar,
Gods vrede ontvangen en doorgeven.

We zullen samen stil worden,
Het dagelijks brood met elkaar delen
luisteren naar de stem van de verdrukte
En ons oefenen in ware solidariteit.


Wij zullen elkaar de hand reiken,
zingen om weer op adem te komen,
wenen om het onrecht,
danken om de moed
en ons telkens opnieuw laten zenden
op de wegen van het leven.

(vrij naar J. Vanier)

————–

SLOTLIED


Ga nu allen heen in vrede
met woorden van een ver verleden.
Gezegend gij
met Abraham, Sara, Hagar, Ismaël en Isaak.

Moge de Levende ons zegenen en behoeden.
Moge zijn aangezicht ons verlichten
en ZHij ons genadig zijn.
Dat ZHij met ons is en wij in vrede leven.

————–

Met dank aan

  • Sabine Vanquaethem voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–