HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 16/8/2020

Ook de zomervieringen vinden dit jaar plaats in corona-tijden. Wie de vieringen live wil bijwonen vind verdere informatie op deze aparte webpagina. Wie niet aanwezig kan zijn, kan gebruik maken van de teksten en liederen van de zomervieringen om thuis te vieren. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

 • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
 • Hoe gebruik ik dit?
  • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
  • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (6 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————–

KRUISTEKEN

Plaats deze viering onder het teken van Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest +

—————–

OPENINGSLIED


Dit ene weten wij
en aan dit één
houden wij ons vast
in de duistere uren:
er is een woord
dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat
die is niet meer alleen.

—————–

OPENINGSGEBED (H. Oosterhuis)

Bidden wij
om wat wij het meest nodig hebben:
de sympathie en de genegenheid
van onze medemensen
om de trouw van onze vrienden
om de trouw van onze G*d
om de grootmoedigheid
van allen die wij beledigd hebben
om de liefde van hen die wij liefhebben.
Bidden wij
dat we de grootmoedigheid
zelf mogen opbrengen en voorleven.
Amen

—————–

STILTEMOMENT

—————–

LEZING – MT 15, 21-28

Op de website van Bidden Onderweg, wordt de lezing van deze week voorgelezen, gevolgd door een bezinnende overweging. De podcast (totaal 15′) start met een korte muzikale mijmering op Maria Tenhemelopneming en vind je onder deze link:

En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: “Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.” Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: “Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.” Hij antwoordde: “Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.” Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem nee en zei: “Heer, help mij!” Hij antwoordde: “Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.” Ze zei: “Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.” Toen antwoordde Jezus haar: “U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.” En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

—————–

LIED

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven
wat je leest.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
Wou je leven met zovelen
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten,
licht en adem zal er zijn
als je mens wordt zoals Jezus:
liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens,
zoals hij.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven.
Liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven
mag je zijn.

Vrouw, waar is je broer?
Mens, waar is je zusje?
’t Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar,
lijden, sterven, liefde leren –
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.

—————–

ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

—————–

VREDESWENS


Gij Levende eerste en laatste
moeder vader G*d onspreekbaar
boven onze woorden uit:
zegen uw mensen
die hier nu zijn
en al uw mensen
waar ook ter wereld
doe lichten over ons uw Aangezicht
en geef ons vrede.

De vrede met jou en je huisgenoten – verbonden met de gemeenschap van De Lier en alle mensen waar ook ter wereld.

—————–

LIED


Hoor je mij?
Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.

Noem voor jezelf de namen van de personen die je speciaal aanbeveelt aan de Heer. Bij Hem alleen zijn zij veilig.

—————–

SLOTGEBED (H. Oosterhuis)

G*d, dit woord waarmede wij U noemen
is bijna dood en zonder betekenis geworden,
leeg en vergankelijk
als ieder mensenwoord.
Wij bidden U
dat het opnieuw van kracht mag zijn
als een naam
die uw belofte naar ons toedraagt,
als een levend woord
waarin we weten,
dat gij voor ons zult zijn
zoals gij zijt:
betrouwbaar, verborgen
en rakelings nabij.
Onze G*d, nu en in eeuwigheid.
Amen

—————–

KRUISTEKEN

Dat je mag gezegend worden en zelf een zegen mag zijn in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest +

—————–

SLOTLIED


Een schoot van ontferming is onze God
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede

—————–

Met dank aan

 • Lut Cauberghs, Kevin Mouton, Alex Kinnet en Andre Nuytemans, het team dat instaat voor de organisatie van de zomervieringen
 • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
 • YOT voor het gebruik van de Magdalenakerk
 • Sabine Vanquaethem voor de algemene coördinatie
 • Patrick Delanoeye voor de website

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

Het ga je goed… en tot volgende week!

—————–