HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 14/6/2020

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

 • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
 • Hoe gebruik ik dit?
  • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die onder de foto staat. De muziek en de filmpjes staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
  • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (13 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek en filmpjes worden gebruikt (zie hieronder).
  • De overweging is overgenomen uit Ignis, het webmagazine van de jezuïeten over geloof, spiritualiteit en samenleving en te vinden onze deze link.

—————–

VERWELKOMING

Goeie morgen iedereen, welkom vanuit de Sleihaagse velden op deze speciale dag. Vaderdag, sacramentsdag, zondag.

Gij komt bij ons binnen
met niets anders
dan uw eigen naam: ‘Ik ben er voor u’,
en met de vraag
om met die naam ons leven te tekenen.
Zoals Gij mens geworden zijt in Jezus,
zo wilt Gij het ook vandaag worden in ons.
Dankbaar dat we hier nu ook mogen zijn , in de naam van Hij
die is Vader, Zoon en Heilige Geest.

Hierbij ook een klein woordje van Helena die jullie allemaal mist.

—————–

OPENINGSLIED


Wie mag
te gast zijn in uw tenten
wonen zelfs
in uw huis hoog in de bergen
uitzicht wijd?

Doe recht
spreek waarheid laster niet
hebt Gij gezegd,
wees trouw
verloochen niet je naaste
die een mens is zoals jij,
geef wat je geven kan,
zegt Gij.

Gezegend om uw woord
gezegend om uw Naam
Ik-zal-er-zijn.

—————–

INLEIDING

Bij het begin van deze viering, weten we ons ook verbonden met onze lieve doden, liefde die sterker is dan de dood.

Ik nodig jullie dan ook uit om een kaarsje te aansteken voor jullie dierbaren.

Bij deze viering wil ik ook speciaal stilstaan bij de slachtoffers van zinloos geweld, van de slachtoffers van racisme.

Straks luisteren we naar psalm 13 of de kreet van de zwarte Amerikaan. “De moord op George Floyd stinkt en maakt voelbaar hoe groot de nood aan verandering is”, schrijft de Amerikaanse zwarte jezuïet Mario Powell in een aangrijpend essay. “Er gaat niets veranderen tot je de pijn van die knie in je eigen nek kunt voelen en het plotseling moeilijk vindt om voor je computerscherm te ademen”. Dit essay is dan ook de overweging van deze zondag.

—————–

DREMPELGEBED – Psalm 13

Hoelang nog mij vergeten, mij –
wegkijken, weg van mij?
Hoelang nog moet ik me
geen raad weten in mijn ziel?

Bang bang voor de doodsvijand
die Dood heet, Leegte, Niets.

Hij zal me, haalt me in,
Slaat toe, hoont jouw naam:
‘Ik-zal-er-zijn ‘? Die? Nee,
Ik zal hem krijgen, eindelijk.

Dan nog klamp ik mij vast
aan jou, of je wil of niet.
Ik zal red mij red mij roepen
of zoiets als heb mij lief.

—————–

LIED


Gij met uw woord
waarom bezoekt Gij mij
waarom roept Gij ons aan
deze mensen die hier zijn.

Omdat Gij liefde zijt
en niet alleen wilt blijven
roept Gij mensen aan
deze mensen,
ontferm U.

—————–

INLEIDING BIJ HET EVANGELIE (gezongen door Helena)

—————–

LEZING: Joh 6, 51-58
Deze beelden, waarin het Evangelie van vandaag is uitgebeiteld, zijn van Omer Gielliet. Ze zijn te vinden in de kerk van Sleihage in Roeselare.

In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden:
“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees
ten bate van het leven der wereld.”
De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten
en zeiden:
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”
Jezus sprak daarop tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem.
Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben
en leef door de Vader,
zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.
Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Het is niet zoals bij de vaderen, die het manna gegeten hebben
en niettemin gestorven zijn;
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”

Woord van de Heer.
Wij danken God.

—————–

OVERWEGING

Hoe lang nog Heer? Psalm 13 is de kreet van zwarte Amerikanen

De tekst van deze overweging kun je vinden onder deze link en is geschreven door Mario Powell SJ. Ze is overgenomen van het webmagazine van de jezuïeten over geloof, spiritualiteit en samenleving.

—————–

LIED: Wat óók gebeurt


Bij alles wat gebeurt,
schrikwekkend, mensonwaardig,
open ons hart en ons verstand
voor wat óók gebeurt,
gerechtigheid die volbracht wordt,
mensen die zich inzetten
ten einde toe en zich houden.

Dat onze ogen opengaan
voor die flitsen van een nieuwe wereld!

Dat wij ons niet laten intimideren
door wie de macht hebben,
nu nog wel, maar ooit niet meer –
dat wij vindingrijk
de kleinste kansen leren benutten
om vrede te stichten
en recht te doen.

Dat wij de moed niet verliezen,
dat wij niet wantrouwen de stem
die in ons spreekt van vrede.
Dat wij staande blijven in het woord
dat niets onmogelijk is
bij God – Ik zal er zijn.

—————–

TOELICHTING BIJ RITUEEL EN DOEN

In de gemeenschapsvorming tijdens de eucharistie is de kwetsbare plaats de tafel. Deze tafel dient om de kwetsuren en de vreugde te delen. Aan deze tafel neemt men ongemerkt die kwetsbare plaats in, die lege plaats. Ik nodig jullie dan ook uit om, net zoals wij, thuis brood te breken en wijn te schenken.

—————–

TAFELGEBED


Gij die geroepen hebt ‘licht’
en het licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen,
tot op vandaag –
Gij die geroepen hebt ‘o mens’
en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe
dat ik nog leef.

Omdat Gij het zijt,
groter dan ons hart
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.

Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht –
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.

Voor allen die gekruisigd worden,
wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn
in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand –
Voor hen die kracht uitstralen,
liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.

Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in,
ons vasthoudt,
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt
dat onze ziel vervult;
laat ons niet leeg en verloren
en zonder uitzicht, doe ons open gaan
voor het visioen van vrede,
dat sinds mensenheugenis ons roept.

Verhaast de dag van uw gerechtigheid.
Zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden,
kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden
en elkaar het licht ontroven.

Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag
dat wij, nu nog verdeelde mensen,
in uw stad verzameld zijn,
in U verenigd en voltooid,
in U vereeuwigd.

Gedenk uw mensen,
dat zij niet vergeefs geboren zijn.

—————–

ONZE VADER


Onze Vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde,
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water, schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade.

Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar brood en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd,
leg uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen,
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst,
kome wat komt,
van U is de toekomst,
kome wat komt.

—————–

VREDESWENS


My peace I leave you,
my peace I give you:
trouble not your hearts.
My peace I leave you,
my peace I give you:
be not afraid.

Mijn vrede laat ik je,
mijn vrede geef ik je.
Laat uw hart niet verontrusten.
Wees niet bang.

—————–

BROOD EN BEKER GEDEELD (sacramentsdag)

De Naam van die ene, God Bevrijder,
die ‘Stem’ van het bevrijdingsvisioen,
die Naam staat geschreven in de toekomende tijd:
ik zal er zijn, Ik zal, dat betekent:
er zullen messiaanse mensen komen,
steeds weer, die ‘breken en delen,
zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is’.
In hen zal Hij.
Doe lichten over ons jouw aangezicht,
jij Komende – zo zal je heten tot het einde der tijden.

—————–

VOORBEDEN


Voor alle vaders, pleegvaders, grootvaders, zorgvaders, voor de zovelen die een vaderfiguur zijn voor iemand.

Voor de vaders die de draad van vreugde verloren omdat ze er alleen voor staan.

Aan hen die nu eenzaam door het raam staren, oud geworden zijn.

Aan de vaders die geen bloemen of geschenken krijgen, aan de verstoten vaders en ook aan jou, vader, grootvader die een kind of kleinkind verloor.

—————–

TOT SLOT

Dat is nu mijn weg,
kronkelig, zoekend, steeds veranderend,
maar toch mijn weg.
Je was er vanaf mijn vroegste jeugd.
Ik heb tot Jou gebeden, voor je gezongen en geknield,
Ik ben bang voor Je geweest, zoals ik bang was in het donker,
Maar altijd kwam ik terug en groeide mijn zekerheid :
Jij laat geen mens vallen, nooit,
niemand die op je hoopt.
Al verlaten je vader en je moeder je, ik verlaat je nooit.
En je geliefde kind zei over jou:
Hij laat 99 schapen in de steek om uitgerekend jou te zoeken.

Dat is bijna heel mijn geloof, (veel meer is er niet).
Dat ik Je nooit zal vatten, dat Je ontsnapt aan alle verbeelding
Maar dat Je er bent en meegaat, onvoorwaardelijk mij kiezend.
Altijd anders, altijd de Andere,
Schaduwwolk overdag, lichtpuntje in de donkere nacht,
uitstromende liefde.
Toen die enige, unieke mens over je sprak
Toen hij voorbij alle conventies anderen nabij bleef en vertrouwen gaf.
Toen hij daarom werd uitgespuwd en afgevoerd
Koos Jij zijn kant en zei Je : Hij is mijn gezicht.

Jouw liefde was zo sterk dat zelfs de dood Hem niet van je weghield.
Liefde die alles overstijgt en onze laatste vervreemding opheft.
Hoe graag zou ik die onvoorwaardelijke houding willen uitdragen,
Hoe fijn zou het zijn als wij met velen,
vertrekkend vanuit een minuscuul begin, zouden bouwen aan een wereld van vrede.
Mosterdzaadjes kwekend, ieder zittend onder zijn vijgenboom.
Geef ons daartoe je Geest,
Je waaiende vuurkracht, Je adem,
Opdat ooit alles en allen mogen vervloeien in die ene liefde.
In jou!
Zegen ons daartoe in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Amen.

—————–

SLOTLIED: Nog voor chaos, leegte


Nog voor chaos, leegte,
afgrond van donker,
nog voor licht werd,
hemel, zon over aarde,
was het woord
en sprak het woord
en werden wij mensen.

In het woord is zwijgen
tasten waken
in het woord is wachten
luisteren horen –
in het woord ontstaan wij,
mensen uit mensen.

In het woord is zon
en aarde voor allen,
grond die draagt, licht,
verte, rozen, rivieren,
wijd onder wolken
wegen en steden,
huizen van mensen.

Die ons voor de dood
niet hebt geschapen,
die ons hult in taal
opdat wij leven,
spreek ons voort,
dat niet verstommen
wij, deze mensen.

—————–

Met dank aan

 • Annemie Declercq, Johan Persyn, Helena en Levy voor tekst, film, overweging en liedkeuze
 • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning en de liedteksten
 • Patrick Delanoeye voor de website

Het ga je goed… en tot volgende week!

—————–