HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 14/3/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (12 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

“WE DELEN WEGEN NAAR HET LICHT”

4e zondag in de vasten met collecte Broederlijk Delen

————–

WELKOM

Beste mensen,

Welkom in je eigen huiskamer voor deze huisliturgie. Wees verbonden – alleen of in je bubbel – via gebed en zang met andere gelovigen van onze gemeenschap en in de hele wereld.

We weten ons verbonden en willen ons verbinden, hier en in verre landen: in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Amen.

————–

OPENINGSLIED
‘Boek jij bent geleefd’ – Antoine Oomen – liedboek 491


Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven
wat je leest.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
Wou je leven met zovelen
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten,
licht en adem zal er zijn
als je mens wordt zoals Jezus:
liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens,
zoals hij.

Boek jij bent geleefd,
zegt ons hoe te leven –
Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven.
Liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven
mag je zijn.

Vrouw, waar is je broer?
Mens, waar is je zusje?
’t Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar,
lijden, sterven, liefde leren –
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.

————–

INLEIDING

Op het einde van het Johannesevangelie vandaag klinkt een positieve boodschap: “Een oprecht mens zoekt het licht op; dan blijkt dat hij gehandeld heeft in verbondenheid met God;” Voor de evangelist Johannes staat het thema licht centraal. Jezus is het licht dat in de wereld is gekomen en dat de duisternis heeft verdreven. Maar in de wereld heerst ook veel duisternis en mensen kunnen daar voor kiezen. En ze doen dat ook toont ons de geschiedenis. Daarom is de beslissing die een mens neemt door zijn daden zo belangrijk volgens Johannes. En die beslissing is nu, we nemen ze door onze manier van leven.

Wat kan dit vrij theologisch thema van Johannes voor ons vandaag betekenen? Heel veel. Het sluit bijvoorbeeld goed aan bij de campagne van Broederlijk Delen “Delen doet goed. Ook met het Zuiden”. Al zestig jaar roept de ontwikkelingsorganisatie op om het structureel onrecht te stoppen. Om de tekenen des tijds te zien en niet langer te negeren. Om de duisternis in de wereld onder zijn vele vormen (honger, uitbuiting, de aarde kapotmaken, mensenrechtenschendingen…) te zien, te benoemen en om te buigen, om te kiezen voor alles wat licht brengt in deze wereld. En dat is volgens Johannes ook een fundamentele geloofsbeslissing, elke dag opnieuw. Kies ik met mijn leven voor het licht of verblijf ik liever in de duisternis? In deze vastentijd bereiden wij ons voor om ons leven meer te richten naar dat licht. Laten we het dan stil maken in ons hart en bidden.

————–

DREMPELGEBED

Vader van het leven, open onze ogen zodat wij zien en lezen de tekenen van de tijd. Dringende boodschappen komen tot ons via profetische en wijze mensen: zij die spreken vanuit wetenschap en vanuit het hart. Wij doen beroep op uw scheppingskracht om alles ten goede te keren. Help ons te kiezen voor het licht dat wij herkennen in die mens van vlees en bloed, Jezus die wij hier aan het woord laten. Het moge gebeuren! Amen.

————–

LIED VOOR DE LEZING
‘Als Gij bestaat’ – Antoine Oomen – liedboek 149


Als Gij bestaat bewerk ons dan,
herschep ons hart en ons verstand
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam.

————–

LEZING: Johannes 3, 14-21

Zoals Mozes in de woestijn de bronzen slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon omhoog geheven worden; dan zal iedereen die gelooft eeuwig leven hebben in hem. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden.

Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in Gods enige Zoon. Hier valt de beslissing: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen hadden de duisternis meer lief dan het licht, want hun daden waren slecht. Iemand die het kwade doet, haat het licht en gaat het licht uit de weg; hij is bang dat zijn daden ontdekt worden. Een oprecht mens zoekt het licht op; dan blijkt dat hij gehandeld heeft in verbondenheid met God.

————–

LIED
‘Hij die gesproken heeft’ – Bernard Huijbers – liedboek 217


Hij die gesproken heeft een woord dat gààt,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven.’

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

————–

KORTE OVERWEGING

De campagne “Delen doet goed. Ook met het Zuiden.” focust dit jaar op delen en herverdelen als hefboom voor systeemverandering. Wellicht is het je ook niet ontgaan dat we als grote mensengemeenschap niet zo goed bezig zijn. De coronapandemie die mogelijk was omdat de mens steeds meer van de wilde natuur opeist en zo dergelijke virussen alle kansen geeft om zich te verspreiden. Maar er is ook de opwarming van de aarde; nu al voelbaar op vele plaatsen in de wereld en ook bij ons. Als we naar de wereld kijken en de tekenen des tijds proberen te ontwaren zien we – om het met Johannes te zeggen – veel duisternis, maar gelukkig ook licht.

Volgende week – op dinsdag 16 maart om 20u – streamen we met Broederlijk Delen onze gloednieuwe documentaire “De 25%-revolutie” op ons Youtube en Facebookaccount. Het is onze manier om voor een breed publiek onze analyse van de tekenen des tijds te presenteren, maar ook om de lichtpunten te tonen die zich al aftekenen en die aanstekelijk kunnen werken om zelf deel te worden van de oplossing ipv deel van het probleem te zijn. Van duisternis naar licht.

Maar we zijn naïef. We moeten eerst durven kijken naar de duisternis in onze wereld: een economie die steeds wil groeien, die de grondstoffen van de aarde en haar andere natuurlijke rijkdommen (water, grond, lucht,..) in een rotvaart verbruikt, een kleine groep van mensen die steeds meer van alle rijkdom bezit met een groeiende ongelijkheid als gevolg en een meerderheid van de mensen die geen menswaardig bestaan kunnen opbouwen (780 miljoen mensen met honger, 2 miljard mensen ondervoed…). En dan de klimaatverandering die ons hele ecosysteem dreigt onderuit te halen en in vergelijking waarmee de huidige coronapandemie slechts een kleine crisis is. We hebben nog amper 10 jaar om de klimaatopwarming te stoppen en “time is now’. Duisternis genoeg in de wereld.

En waar zijn de lichtpunten? Wel, in mensen die niet wachten maar die hun manier om economisch bezig te zijn volledig omgegooid hebben. Het zijn pioniers van de duurzaamheid, zowel op ecologisch als op sociaal vlak. Het zijn vooral die doeners die we in de documentaire “De 25%-revolutie” een stem geven. We tonen wat ze doen en van waaruit ze het doen. Tom die op een totaal andere manier aan landbouw doen, Stijn die de duurzaamste vis kweekt, Barbara die een klimaatneutrale economie in Brussel wil, Wietse die radicaal voor recycling kiest, Maria José die zich in Colombia tegen mijnbouw verzet en daarvoor haar leven riskeert, bij ons een activist die het natuurgebied De Groene Delle heeft gered door de buurtbewoners wakker te schudden. Het zijn allemaal inspirerende verhalen die tonen dat verandering mogelijk is. Dat delen en herverdelen ook hefbomen van systeemverandering zijn. Want dat is het goede nieuws, dat er geen meerderheid nodig is om maatschappelijke veranderingen te veroorzaken: 25% is voldoende. Vandaar de titel van de documentaire de “De 25%-revolutie”. Als dat geen lichtpunt is.

En wat wil jij doen? Wil jij deel uitmaken van die 25%-revolutie zelf lichtpunt worden of liever apathisch de schouder ophalen en zeggen “ik kan toch niets doen. Wat maakt mijn gedrag uit?”

Wel, heel veel. Johannes had het heel goed gezien, in een andere tijd en meer filosofisch misschien. Maar de beslissing tussen duisternis en licht is de beslissing die ik met mijn leven maak. Geloven in Jezus Christus is geloven dat het licht het haalt van de duisternis. Is meewerken aan dat licht, is zelf licht worden in deze wereld. Johannes kende niet dezelfde problemen als vandaag zowel ecologisch als sociaal. Maar de mens had wel al dezelfde vrijheid en beslissingsmacht: kiezen om mee te werken aan de duisternis in de wereld – ook door schuldig verzuim – of beslissen om mee te werken aan het licht. Hoe dan? Door zijn daden, door te geloven in het licht, tegen de duisternis.

Als christenen moeten we ophouden te braaf te zijn. We moeten ons met hand en tand verzetten tegen al wie onze planeet om zeep helpt. Want we hebben ze in bruikleen gekregen van een God voor wie alle mensen gelijkwaardig zijn. Ik roep jullie op om telkens weer te kiezen voor het licht en om de campagne van Broederlijk Delen ook financieel te steunen. Wij hebben u nodig. Ga met ons de strijd aan voor een rechtvaardigere wereld zonder ongelijkheid. Samen gaan we voor verandering.

————–

INTRO OP TAFELGEBED

Samen brood breken en wijn inschenken maakt de essentie van onze Lier-gemeenschap uit. Waarom? Omdat wij samen tonen dat we zoals Jezus brood en wijn willen zijn voor elkaar en voor alle mensen; omdat we te kennen geven dat we – in Jezus’ voetspoor – willen werken aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld,… Dat ritueel moeten we nog even missen omwille van corona. Maar we kunnen het wel in gedachten doen, of we kunnen het samen uitvoeren in onze bubbel. Want waarom niet? “Waar twee of meer in mijn naam samenzijn, daar ben ik in hun midden,” zegt de Heer.

Ritueel

Laten wij dan zingen “Werk in ons dat wij U doen, dat wij doen wat moet gedaan” of zoals Johannes zou zeggen “dat wij zouden getuigen van het licht.”

————–

TAFELGEBED
‘Niemand heeft U ooit gezien’ – Antoine Oomen – liedboek 648


Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.

Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt,
Jezus, kind uit Nazareth.

Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons, dat wij U doen.
Licht ons op, dat wij U zien.

Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind.

Brood voor ieder kind van mensen.
Vrede, en een nieuwe wereld.
En de dood zal niet meer zijn.

————–

ONZE VADER
‘Onze Vader verborgen’ – Tom Löwenthal – liedboek 250


Onze Vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde,
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water, schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade.

Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd,
leg uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen,
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst,
kome wat komt,
van U is de toekomst,
kome wat komt.

————–

VREDESWENS
‘Vrede voor jou’ – Tom Löwenthal – liedboek 944

————–

VOORBEDEN
‘Dat wij volstromen’ – Bernard Huijbers – liedboek 741


Niet alleen wij mensen, maar ook de natuur en de aarde dreigen uitgeput te geraken. Toch willen we de hoop niet opgeven. Bidden we om inzicht en ommekeer:

Wij verlangen naar rust en heling voor onszelf, voor onze aarde. Als we de oorspronkelijke betekenis van de sabbat herontdekken, als we het streven naar altijd meer en beter, hoger en sneller een halt toeroepen, kan het volle leven opnieuw een centrale plaats krijgen.

“Dat wij volstromen”

Wij verlangen naar licht, naar een nieuw perspectief. Gelukkig zijn er ook vandaag profeten en boodschappers, klimaatjongeren en voorvechters van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid die ons de weg wijzen van de oude naar een nieuwe wereld.

“Dat wij volstromen”

Wij verlangen naar de nieuwe wereld die Jezus ons voorhoudt. Die kunnen we vinden als we kiezen voor een levenswijze naar zijn woord. Als we leren van onze partners in het Zuiden die kiezen voor duurzame alternatieven en rekening houden met de grenzen van onze aarde.

“Dat wij volstromen”

Bidden we om daadkracht en positieve motivatie om vanuit stilte en bezinning te werken aan structurele veranderingen, zodat een betere samenleving werkelijkheid wordt.

“Dat wij volstromen”Dat wij volstromen met levensadem
en schreeuwen eindelijk geboren.

Dat wij volstromen met levensadem
en lachen eindelijk geboren.

Dat wij volstromen met levensadem
en weten eindelijk geboren.

————–

SLOTGEBED EN ZEGEN

Gij die gezegd hebt,
dat Gij nooit varen laat
het werk van uw handen:
plant een nieuw hart in ons,
wek onze hoop, bevrijd ons verstand:
dat wij doen wat rechtvaardigheid nabij brengt,
dat wij aanschouwen groot licht,
dat wij nu leven, tegen de dood.
Gij die gezegd hebt
dat Gij nooit varen laat
het werk van uw handen:
beschaam ons toch niet.
En zegene ons daartoe de menslievende God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

————–

SLOTLIED
‘Dat een nieuwe wereld’ – Antoine Oomen – liedmapje 15


Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg
en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen:
wij leren de oorlog af.

————–

Met dank aan

  • Karel Ceule voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–