HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 13/9/2020

Vanaf september keert De Lier terug naar de vaste stek in het WZC Minnewater en naar het gewone startuur: 10.30u. De lezing wordt opnieuw gevolgd door een overweging.

Wie de vieringen live wil bijwonen vind verdere informatie op deze aparte webpagina. Wie niet aanwezig kan zijn, kan gebruik maken van de teksten en liederen van de zomervieringen om thuis te vieren. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (7 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————–

Moge deze viering staan onder het teken van Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest +

—————–

OPENINGSLIED


Gij met uw woord, waarom bezoekt Gij mij?
Waarom roept Gij ons aan, deze mensen die hier zijn?

Omdat Gij liefde zijt en niet alleen wilt blijven
roept Gij mensen aan, deze mensen.
Ontferm U.

—————–

OPENINGSGEBED – Psalm 11,5-7

De HEER keurt rechtvaardigen en zondaars.
Wie het geweld liefhebben, haat hij.
Vuur en zwavel stort hij over hen uit,
storm drinken zij uit de beker die hij hen aanreikt.
Rechtvaardig is de HEER, hij heeft rechtvaardigheid lief.
De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen.

—————–

STILTEMOMENT

—————–

LEZING – Sir 27,30-28,7

Ook wrok en woede zijn afschuwelijk,
een zondig mens geeft eraan toe.
Wie wraak neemt zal de wraak van de Heer ondervinden,
de Heer zal zijn zonden niet vergeten.
Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed,
dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.
Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander
bij de Heer om verzoening vragen?
Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander
om vergeving voor zijn eigen zonden bidden?
Je bent maar een mens: als je in je woede volhardt,
wie zal dan je zonden vergeven?
Denk aan het einde en wees niet langer vijandig,
denk aan je dood en vergankelijkheid, en houd je aan de geboden.
Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen je naaste,
denk aan het verbond met de Allerhoogste en zie fouten door de vingers.

—————–

OVERWEGING

Op de website van Bijbel in 1000 seconden, vind je elementen ter overweging bij deze lezing (klik hier).

—————–

LIED


Goed is
dat je niet doet wat slecht is
niet achter oplichters aanloopt
niet met Ploert en Schender heult
niet je schouders ophaalt
‘ploert en schender, ach zo is de wereld’.

Goed is dat je goede woorden overweegt en wil:
‘heb je naaste lief, die is als jij
de vluchteling, de arme, doe hen recht.’

Prent ze in het hart van je verstand, die woorden –
zeg ze voor je uit, gezegend ben je,
een boom aan stromen levend water, vruchten zul je dragen
blad dat niet vergeelt, het zal je goed gaan.

Oplichter, ongezegend zal je zijn.
Een storm steekt op, je waait de leegte in.

—————–

TAFELGEBED


Zoudt gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg.

Gezegend Gij
die eeuwig hier nu zijt.
Jezus uw gerechte indachtig
delen wij dit brood en deze beker

sacrament van hoop
dat niets onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.

Doe mij gaan op uw weg.
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt gij ooit mij beschamen?
Amen. Kome wat komt.

—————–

ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

—————–

VREDESWENS


Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

De vrede met jou en je huisgenoten – verbonden met de gemeenschap van De Lier en alle mensen waar ook ter wereld.

—————–

VOORBEDEN


Wek mijn zachtheid weer.
Geef me terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

—————–

SLOTGEBED – Psalm 103 (passim)

Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde.

Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze zonden
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

Moge de Heer onze onvolkomenheden van ons verwijderen. Dat hij ons daartoe zegene, Vader, Zoon en H. Geest +

—————–

LIED


Wie zijn leven niet wil geven,
niet wil delen met zo velen,
met een ander, gaat verloren.

Wie wil geven wat hij heeft,
die zal leven opgegeten,
die zal weten dat hij leeft.

—————–

Met dank aan

  • Lut Cauberghs, Kevin Mouton, Alex Kinnet en Andre Nuytemans, het team dat instaat voor de organisatie van de nazomervieringen
  • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
  • Sabine Vanquaethem voor de algemene coördinatie
  • Patrick Delanoeye voor de website

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

Het ga je goed… en tot volgende week!

—————–