HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 13/5/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (9 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

MUZIEK


Een traditionele openingszang op Hemelvaart, hedendaags getoonzet door de Engelse componist Patrick Gowers (1987)

Alleluia.

And while they looked
steadfastly toward heaven
as he went up,
behold, two men stood
by them in white apparel
which said unto them:
‘Ye men of Galilee,
why stand ye gazing up to heaven?

In like manner
as ye have seen him going up
into heaven,
so shall he come again.’

God is gone up with a merry noise,
and the LORD with the sound of the trumpet.
Christ to highest heaven ascending,
led captivity captive.
Sing ye to the Lord,
who ascended to the heaven of heavens,
to the sun rising.

See the Conqueror mounts in triumph,
see the King in royal state
riding on the clouds, his chariot,
to his heavenly palace gate.
Hark! the choirs of angel voices
joyful alleluias sing
and the portals high are lifted
to receive their heavenly King.
(Christopher Wordsworth)

Alleluia.

En terwijl ze staarden
naar de hemel
terwijl hij opvaarde,
zie, er stonden twee mannen
bij hen in witte gewaden
die tot hen zeiden:
‘Mannen van Galilea,
wat staan jullie naar de hemel te staren?
Op dezelfde wijze
als jullie hem hebben zien opgaan
ten hemel,
zo zal hij terugkomen.’ (Hand. 1,10-11)

God steeg omhoog onder gejuich,
en de HEER bij hoorngeschal. (Ps 47,6)

Toen Christus opsteeg naar omhoog,
voerde hij gevangenen mee. (Ef 4,8)
Zing voor de Heer,
die opsteeg naar de hoogste hemel,
tot de opgaande zon.

Zie de Veroveraar stijgt in triomf,
zie de Koning vorstelijk rijdend
op de wolken, zijn wagen,
naar zijn hemelse paleispoort.
Hoor! de stemmen van de engelenkoren
zingen vreugdevolle alleluia’s
en de hoge poorten zijn opgehaald
om te ontvangen hun hemelse Koning.
(Eigen vertaling)

————–

KAARS – KRUISTEKEN – GEDACHTENIS

————–

LIED


Dit ene weten wij
en aan dit één houden wij ons vast
in de duistere uren:
er is een woord
dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat
die is niet meer alleen.

————–

OPENINGSGEBED – Psalm 8 (naar H. Oosterhuis. Halverwege p15)

Onbegonnen naam, onnoembaar, wie?
laag of hoog, in welke aarde-uithoek, wie?

Hemel, majesteitelijke mantel
fonkelende miriaden –
wie?
Die uit de mond van kinderen
een sterkte bouwt
een burcht van zangen
waar zij hun schenders ontkomen,
die.

Als ik de hemel schouw,
zon, maan, sterren daar gewrocht:
wie zijn wìj dan
dat aan ons gedacht zou worden,
mens wie ben je dat je wordt geweten?

Godendochters zijn wij en zonen
gekroond met onzienlijke kronen,
in verfijnde lichamen gekleed.

En heel de aarde uitgespreid aan onze voeten
tot in de verste verten,
dat wij haar behoeden.
Kudden schapen, stoeten vee
met de beesten in het wild tezamen
vogels langs de hemelbanen
vissen flitsend langs de lanen van de zee.

Onbegonnen naam, onnoembaar jij
wie, jij?
laag of hoog, in welke aarde-uithoek jij?
wie jij?

————–

STILTEMOMENT

————–

LEZING: Brief aan de Efeziërs 4, 1-13 – PERSOONLIJKE OVERWEGING

Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’(Ps 68,19) ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

————–

LIED


Hij ging van stad tot stad, hij sprak:
“Tot u ben ik gezonden.”
Voor zieken en gewonden
had Hij een woord, een onderdak.

Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?

Hij gaf aan blinden het gezicht.
de nacht heeft Hij verdreven,
af doden weer het leven –
waar hij voorbij ging, werd het licht.

Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen.
“Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis.”

En alwie Jezus’ naam belijdt
zal wonderen verrichten,
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.

————–

GEBED OM EENHEID (Bron: Kerknet)

Omdat wij dorsten naar onverdeeldheid:
leid ons tot eenheid, Heer.

Omdat de grond van alles te vinden is in U:
leid ons tot eenheid, Heer.

Omdat wij verlangen naar vrede:
leid ons tot eenheid, Heer.

Omdat Gij één zijt met de Vader:
leid ons tot eenheid, Heer.

Ondanks onze beperkingen, ondanks ons onbegrip:
leid ons tot eenheid, Heer.

Ondanks onze onwetendheid, ondanks onze vooroordelen:
leid ons tot eenheid, Heer.

Christus, één met de Vader:
leid ons tot eenheid, Heer.

Christus, één met de heilige Geest:
leid ons tot eenheid, Heer.

Ter wille van de waarheid en de liefde:
leid ons tot eenheid, Heer.

Ter wille van uw heil voor deze wereld,
leid ons tot eenheid, Heer.

Ter wille van een onverdeelde en verzoende Kerk:
leid ons tot eenheid, Heer.

Omdat Gij onze herder zijt en wij uw kudde:
leid ons tot eenheid, Heer.

Omdat Gij ons roept en wij uw stem herkennen:
leid ons tot eenheid, Heer.

————–

ONZE VADER

————–

VREDESWENS

————–

VOORBEDEN


Keer U om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar

————–

SLOTGEBED – Psalm 133 (uit H. Oosterhuis. Halverwege p129) – ZEGEN – KRUISTEKEN

Alleen kan ook
met twee is beter
twee of drie
met twaalf
of zeven maal zeven
eendrachtig.

Je wast je piekharen hoofd
je haar wordt zacht
je wrijft de zalf erin
het druipt over je konen
in je hals.

Zo voelt het, zijn met
velen, veilig –
dauw daalt neer
van hoog gebergte
in de morgenzon.

Je kent elkaar
je weet wie bij je hoort
gezegend ben je

zo voelt de nieuwe wereld
die komen zal.

Dat wij, vertrouwend op die komende nieuwe wereld waaraan wij mogen deelnemen, de zegen mogen krijgen van Hij die is Vader, Zoon en H. Geest +

————–

LIED


Dat wij niet slapen, daglichtbewoners –
dat wij ons houden, nuchter van liefde.
Reik ons uw beker,
water dat dorstig maakt,
woorden die horen doen.
Reik ons uw hand.
Kome wat komt.
Maar laat het om Jou zijn
dat wij het uithouden en niet om niemand
dat wij de beker drinken tot de bodem
dat wij dit leven leven tot de dood.

————–

MUZIKAAL TOEMAATJE

Walraetstraat.brugsebuurten.be

————–

Met dank aan

  • Kevin Mouton voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone en Lut Cauberghs voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–