HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 13/12/2020


Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (13 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

WONEN: ONBETAALBAAR? ONAANVAARDBAAR

WELZIJNSZORG 2020

————–

WELKOM

Welkom allen vanuit onze huiskamer. Welkom allen die samen met de wereldkerk deze derde adventszondag vieren.
Uitkijken naar Kerstmis is ieder jaar weer aangetrokken worden door het licht in een donkere tijd.

Laat ons dan ook in gedachten de Paaskaars aansteken.
Concreet Licht voor mensen die reëel in duisternis zitten.

Vier weken lang zien we uit naar zijn warm Licht voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.


Bij het aansteken van de derde kaars op de adventskrans,
spreken we onze goede wil uit om zelf getuige te zijn van licht,
om God’s licht te laten schijnen op situaties van onrecht en onverschilligheid.
Laten we ons hart daarvoor vandaag openzetten in deze viering.

Dankbaar dat we hier nu ook mogen zijn ,
in de naam van Hij die is Vader,
Zoon en Heilige Geest
Amen.

————–

OPENINGSLIED


Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

1. Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon.

2. Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.


3. Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden –
een stad rijst op uit een zee van groen.

4. Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel,
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.

————–

INLEIDING

We weten ons ook verbonden met onze lieve doden, liefde die sterker is dan de dood. Ik nodig jullie dan ook uit om thuis een kaarsje te ontsteken.

Ook wordt er elke tweede zondag in december ‘Wereldlichtjesdag’ gehouden. Vandaag dus. Op deze dag, om 19:00 uur ‘s avonds, steken mensen over de hele aarde, kaarsjes aan ter nagedachtenis aan de overleden kinderen. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben, en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Alvast een mooi gebaar om dit te doen in onze gemeenschap in verbondenheid met de mensen die een kindje verloren hebben.

Ik denk hierbij spontaan aan Hannah, het dochtertje van Yves…

Deze viering en volgende viering staan in het teken van de campagne van Welzijnszorg waarbij het ons op weg zet om op zoek te gaan naar het huis van God, de wereld zoals God hem droomt, waar Hij zich thuis voelt.

Om wat in te leiden in de adventscyclus van welzijnszorg hoorden we op de eerste zondag de roep naar de gerechtigheid, nauw betrokken met onze godsverbondenheid. De 2de zondag werd de oproep verrijkt met de barmhartigheid om te komen tot de viering van vandaag.

In deze derde zondag krijgen beide concreet gestalte in Jezus. Door Jezus’ voorkeur voor de kwetsbare mensen klinkt een sterk appel ! De campagne “wonen: onbetaalbaar? onaanvaardbaar ” vindt hier zijn plaats. We richten dus onze blik op goed en veilig wonen. Je ergens thuis voelen, kunnen thuiskomen is een onbetaalbaar goed. Maar helaas ook onbetaalbaar voor veel mensen in armoede.

————–

DREMPELGEBED – uit psalm 91

Wie woont onder de hoede van…
Overnachtend in de schaduw van
een God almachtig

Ooit gewoond onder jouw hoede – ik
in jouw schaduw overnachtend?
Ooit gezegd ‘mijn toevlucht jij ‘
Mijn vaste burcht
God van me, op jou bouw ik?

Misschien gezongen, mee,
woorden in een grote vorm gegoten,
Melodie van eeuwen her…
Je waagt je mee, ja-nee

Mijn toevlucht jij
God van me, op jou bouw ik.

————–

TUSSENZANG


Soms breekt uw licht
in mensen door
onstuitbaar –
zoals een kind geboren wordt.
Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk
uw licht.

Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons
die als hij
geboren zijn
eens en voorgoed
die uit zijn mond
uw Naam hebben gehoord

die moeten leven
in de schaduw van de dood

hem achterna.

————–

LEZINGEN: Jes. 61, 1-2a. 10-11 1 Tess. 5, 16-24 Joh 1, 6-8. 19-28

Het leesrooster voorziet vandaag in drie lezingen, waarop de overweging rond de campagne voor Welzijnszorg 2020 aansluit. Om het hanteerbaar te houden hebben we dit in een apart document opgenomen dat je kunt vinden onder deze link.

————–

LIED


Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan
en leven bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.

————–

TOELICHTING BIJ RITUEEL EN DOEN

Beeld je in dat de tafel hier weer centraal staat in de kring. Dat we samen een kring vormen rond deze tafel. Dat we samen onze kwetsuren en de vreugde delen. Aan deze tafel neemt men ongemerkt die kwetsbare plaats in, die lege plaats. Ik nodig jullie dan ook uit bij jullie thuis bij het breken van dit brood en het schenken van de wijn.

————–

TAFELGEBED


Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij,
licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden,
wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben,
wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen,
heeft ons bestemd om, aarde,
jouw aanschijn te vernieuwen.

————–

ONZE VADER


In de hemel onze vader
in een hemel die te hoog is –
waarom zijt Gij niet op aarde
hier nu God in mensen vrede?

Zijt Gij God en niet bij machte
moord en doodslag te voorkomen?
Waarom geeft Gij ons de vrijheid
elkaar zinloos te doen lijden?

Scheur de wolken
kom bevrijden. (4x)

Plant uw geest in onze harten
zend uw kracht in onze handen
dat wij leren lief te krijgen
onze naaste vriend en vreemde.

Dat wij medicijnen vinden
tegen het ondraaglijk lijden.
Dat de groten dezer aarde
zich bekeren tot de armen.

Dat wij nieuwe wetten maken
om de honger uit te bannen,
dat wij gouden plannen smeden
tot beëindiging van lijden.

Scheur de wolken
kom bevrijden. (4x)

————–

VREDESWENS


Het vredeslicht komt woensdag ook weer naar Brugge!

Elk jaar vertrekt vanuit het multiculturele Bethlehem een lichtje. Het wordt zonder te doven doorgegeven over heel de wereld, ondertussen aan meer dan 30 landen. Een symbool van vrede voor mensen van alle lagen van de bevolking zonder onderscheid van religie, afkomst of stand. Met als doel hoop te brengen en de kracht van verbondenheid te zijn.

Zend die vrede nu vooral virtueel uit en laat ons dit samen uit zingen

————–

COMMUNIE

God naar wie we verlangen, U geeft ons de belofte dat het licht de duisternis overwint, en dat een nieuwe wereld mogelijk is,
Wil ons dan met dit brood en deze wijn sterken
Opdat wij medestanders worden van uw visioen,
dat onze daden getuigen van uw gerechtigheid
in deze adventstijd en alle dagen van ons leven.

————–

VOORBEDEN


Bidden wij voor mensen die hun tijd en energie steken in het leggen van verbindingen, voor hen die mensen samen brengen en samen houden vanuit een grote bezorgdheid voor elkaar. Voor hen die toekomst willen maken voor alle mensen, voor hen die iedereen uit de marge willen halen; vooral de kleinste, de meest kwetsbare. Dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.


O Heer God
erbarmend genadig lankmoedig
rijk aan liefde
rijk aan trouw
bewarend liefde
tot het duizendste geslacht.

————–

SLOTGEBED – De profeet, in tijden van corona en Lockdown – Geert De Decker

Middelheim – Pablo Gargallo –
De Profeet 1933

Zo staat hij daar – onwrikbaar – de Profeet.
Met de kop in de wolken,
gefronste wenkbrauwen, haren in de wind…
Maar tegelijk met beide voeten
stevig op de grond.
Geworteld en geaard,
veel voeling met de basis.
Uitkijkend naar toekomst
voor wie zwak is en uitgesloten.
Vooroplopend meestal,
zoekend naar goede wegen,
zorgzaam meegaand soms.
Rechtop en oprecht
en altijd uit op recht.
Staf in de hand
als een goede herder;
de andere hand geheven uit protest,
verwijzend naar wat boven is.
Hij schreeuwt zich de ziel uit het lijf
biddend en smekend
om inzicht, om doorzicht en uitzicht.
Een gezicht met gaten als ogen.
Kijkt zich de ogen uit de kop
en is op het visioen nooit uitgekeken.
Heeft gelèèfd,
draagt daar zichtbaar de kwetsuren van,
is door-zichtig geworden.
Staat daar onwrikbaar in weer en wind.
Legt er zich nooit bij neer,
gaat nooit bij de pakken zitten.
De Profeet:
roepende in de woestijn;
ziener – bevlogene – tedere anarchist.
En wij vragen hem vertwijfeld:
‘Wachter, hoe ver is de nacht?’
‘De morgen komt’, zegt de wachter,
maar nog is het nacht…’

————–

ZENDING EN ZEGEN

Welzijnszorg roept ons op om bewust te worden van de precaire woonsituatie waarin sommigen moeten leven en om, waar mogelijk , onze stem te verheffen of de daad bij het woord te voegen.
Waarom zouden de mensen van vandaag aan ons niet kunnen zien dat Christus midden tussen ons staat, al weldoende rondgaat, aan armen de blijde boodschap brengt en genezing aan ieder wiens hart gebroken is?
Waarom niet?
Vragen we Gods zegen opdat dit zou gebeuren.
Zegen ons daartoe in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

————–

SLOTLIED


In ’t laatste van de dagen zal het zijn:
een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest,
hoog uit boven de heuvels,
en een huis van goud in hemelsblauw daar boven op.
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen,
de golven zijn verstomd, de branding zwijgt.

In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft
zal ze zien komen, op scharlaken paarden
op zilvervloten, volkeren van verre:
wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont,
daar weten ze de route van de vrede
daar is een nieuwe aarde neergedaald.

In dagen die nog komen zal het zijn
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen,
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok
en strekt je in de schaduw van je bomen.
En niemand schrikt meer wakker in de nacht
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen.

————–

Nog een fijne zondag , hou vol en alles komt goed.
Tot volgende week.
Annemie

————–

Met dank aan

  • Annemie Declercq voor deze derde adventsviering
  • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–