HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 10/1/2021


Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (10 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

BEGROETING EN WELKOM

Met deze zondag na Driekoningen sluiten we de Kersttijd af. Kerst is alweer een vervagende herinnering We komen weer in de gewone gang van het leven terecht. Die ‘tussentijd’ is de allergewoonste tijd nà het feest, nà het visioen: schooltijd, kantoortijd, tijd voor afwas en meetkundeles. De ‘Tussentijd’: een eindeloos traject tussen die schaarse momenten van helder inzicht en vervoering. De tijd waarin zich het grootste deel van ons leven afspeelt. Tijd van terugval in leegte, vervreemding. Probeer je te herinneren… en koester die herinnering hoe het was toen alles een ‘Jij’ werd en niets meer een ‘Het’ was: toen je werd aangesproken op je diepste bestemming, op die absolute onaantastbare norm in je.  Een ‘Het’ spreekt je niet aan… Als iets je roept, is het steeds ‘Iemand’
(uit ‘Deze geboren vreemdeling’ – H. Oosterhuis)

In december wensten we elkaar een gezond en coronavrij nieuw jaar toe. Maar ‘het C-beest’ laat zich natuurlijk niet dicteren door de magie van een gewijzigd jaar en de weg naar herwonnen vrijheid en onbezorgde sociale contacten is nog steeds te gaan…Het zal wellicht verlopen op het ritme van het licht: iedere dag een klein beetje winst…

————–

EEN LIED OM ONS WAKKER TE MAKEN


Dat wij niet slapen, daglichtbewoners –
dat wij ons houden, nuchter van liefde.
Reik ons uw beker,
water dat dorstig maakt,
woorden die horen doen.
Reik ons uw hand.
Kome wat komt.
Maar laat het om Jou zijn
dat wij het uithouden en niet om niemand
dat wij de beker drinken tot de bodem
dat wij dit leven leven tot de dood.

————–

KRUISTEKEN

Dat wij het uithouden, omwille van onszelf, omwille van al wie ons dierbaar is en dit in de Naam van Hij die ons geschapen heeft: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

————–

PAASKAARS EN GEDACHTENISKAARSJES

We herinneren ons het Paaslicht dat ook onze lieve doden verlicht. We steken een kaars aan voor wie ons dierbaar was en voor de mensen die deze week in eenzaamheid gestorven zijn.

————–

OPENINGSGEBED (op toon gezet)


Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn
wat wij hier doen:
het woord ter harte nemen
dat Gij in Israël gesproken hebt
en ons in Jezus te verstaan gegeven.

Dat woord, als het nog leeft,
spreek het ons toe,
doe ons tezamen horen,
uw gemeente.

Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem.
Wij waren ver weg, Gij een vreemde god,
een onbekende naam, een van de velen,
maar hij heeft ons uw naam bemind gemaakt.

een zoon van uw Thora, in U geworteld,
die ons geworden is tot licht der wereld.

————–

STILTE

————–

EERSTE LEZING: Jes 55, 1-11

Vandaag lezen we het slot van wat bekend staat als Deutero-Jesaja (Jesaja 40-55). Jes. 55,1-11 is een tekst vol vreugde en optimisme: de ballingschap is ten einde, de tijd van herstel nabij.

De Eeuwige, de God van Israël, nodigt zijn volk uit deel te hebben aan de overvloed die hij biedt. Water voor hen die dorsten, voedsel voor hen die geen geld hebben (vv. 1-2). Water en voedsel zijn beelden voor het verbond dat God met het volk gesloten heeft (v. 3). In de verzen 10-11 vinden we opnieuw woorden die te maken hebben met overvloed en vruchtbaarheid, nu als beeld voor het woord van God, de Tora (v. 11). Het volk leeft van het verbond en van het Woord van God. Of, zoals in Deut. 8,3 al is opgemerkt: ‘een mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat voortkomt uit de mond van de Eeuwige’.

Deze schriftuitleg is ‘geplukt bij Tineke de Lange, Nederlands oudtestamentica


Jesaja 55, 1-11

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van Mijn liefde voor David. Hem heb Ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de Heer, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.


Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet Mijn wegen – spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven, en Mijn plannen jullie plannen.

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit Mijn mond:

het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.

Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Zo zal de Heer zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

————–

LIED


Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de boom aan de bron.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

————–

EVANGELIELEZING: Mc 1, 7-11 over Johannes de Doper

Johannes de Doper kondigde aan: Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik. Ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest. In die dagen kwam Jezus van Nazareth in Galilea en Hij liet zich dopen in de Jordaan door Johannes. Meteen toen Hij uit het water kwam, zag Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind’.

————–

LIED


Kwam van Godswege een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam.
Man van Godswege, Johannes was zijn naam.

Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht.
Zo staat geschreven: maak alle paden recht.

Doper, wat liep je in kemelharen pîj,
als een profeet, wat riep je daar in die woestenij?
Doper, wat riep je daar in die woestenij?

“Dat wij omkeren, verlaten ons domein,
beleven ’t woord des Heren en niet weerbarstig zijn.”
Dat wij omkeren en niet weerbarstig zijn.

Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
“In hoop en vrees doet boete, gelooft in zijn verbond.”
Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?

“Deelt met elkander het brood van alledag,
opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.”
Deelt met elkander het brood van deze dag.

Volk uitentreuren gezeten in de nacht,
Gods woord zal u gebeuren zolang gij Hem verwacht.
Sta te gebeuren, kom, woord, in onze nacht.

Volk uitverkoren om in het licht te gaan:
een kind wordt u geboren – Messias is zijn naam.
Kind ons geboren – jouw licht zal met ons gaan.

————–

ONZE VADER


In het evangelie van daarnet hoorden we: ‘Meteen toen Hij uit het water kwam, zag Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen.
Met dit Onze Vader ‘scheuren we die hemel verder open’….


Scheur de wolken uiteen en kom.
Hier nu wees onze God – wie anders?
Niemand anders heeft ons gezocht.
Niemand anders heeft zo geroepen
als een verliefde: dit is mijn lichaam,
open mij, eet mij, hier is mijn hart,
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.
Als een verlorene heb je geroepen
en ons hart draaide om, en hoorde.
Waar ben je nu? Waar bleef je hartstocht?
Ben je niet meer die ene van toen?

————–

VREDESWENS


Aan de stromen van uw paradijstuin
doet Gij hen drinken.
Bij U is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht.

————–

SLOTGEBED EN SLOTLIED


Woord dat ruimte schept,
toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid als rivieren stroomt
waar een wijnstok bloeit tegen klippen op –
even is het waar en dan is het weg.
Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt
geef dat ik volhard in uw vergezicht.

————–

Als uitsmijter en groet

Mijn beste vrienden van de Lier, ik hoop dat ook jij nog even kan ‘volharden in zijn vergezicht’… Till we meet again…

Lieve groet
Sabine

————–

Met dank aan

  • Sabine Vanquaethem voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–