HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 1/4/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (7 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

————–

INTRO
‘Tantum Ergo’ (op muziek van Maurice Duruflé)


(Het “tantum ergo zijn de laatste coupletten van het Pane Lingua dat vertolkt wordt (werd) tijdens de sacramentsprocessie op witte donderdag en op sacramentsdag)

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen (Alleluia)

Laten wij dan, diep gebogen,
Prijzen ‘t grote Sacrament:
Dat de oude wetten wijken
Voor het nieuwe Testament.
Geve het geloof inzicht,
Waar het zintuig niets herkent.
Aan de Vader, aan de Zoon ook
Weze lof en eer gebracht:
Steeds zal men Hun beiden brengen
Eer en roem en hulde en kracht.
Hem die voortkomt uit Hen beiden,
Zij gelijke dank gebracht.
Amen (Alleluja).

————–

KAARS – KRUISTEKEN – GEDACHTENIS

Laten we deze Witte donderdag viering beginnen in naam van hem die is: Vader, zoon en heilige geest.

————–

LIED
‘Moge ons verschijnen’ – Tom Löwenthal – liedboek 452

Moge ons verschijnen
die genoemd wordt zoon der mensen
die gezegd wordt dood maar levend
die gehoopt wordt mens voor allen.

Moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
niet als spiegelbeeld in water
maar in mensentaal van liefde.

In dit mensenbrood gebroken,
levenskansen, recht voor allen,
in het drinken van de beker,
in vergeving en ontferming.

Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.

Moge ons verschijnen deze,
ogenblik en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.

————–

OPENINGSGEBED

God,
Steeds opnieuw bent U met uw volk op weg gegaan,
een weg van bevrijding,
de weg van waarachtig leven.
Schenk ons de moed en het vertrouwen
om uw toekomst tegemoet te trekken,
naar het voorbeeld van Jezus, Christus,
die met U en de heilige Geest,
leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

————–

STILTEMOMENT

————–

LEZING – Johannes 13: 1-15

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O nee, zei Petrus, ‘mijn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen’, antwoordde hij : ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.

Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

————–

LIED
‘Toen Jezus in zijn uur gekomen was’ -Bernard Huijbers – liedboek 442

Toen Jezus in zijn uur gekomen was
om deze wereld te verlaten,
heeft hij ten einde toe ons lief gehad.
de veelgeliefde zoon van God de Vader
wordt een slaaf die onze voeten wast,
wordt een slaaf die onze voeten wast.

Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield,
nam hij het brood, nam hij de beker.
Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld,
zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven-
teken van de geest die hem bezielt,
teken van de geest die hem bezielt.

Ik ben de wijnstok, heeft hij toen gezegd,
Gij zijt voorgoed met mij verbonden.
Ik ben uw waarheid, en ik ben de weg,
ik ben die ben, vergeving van uw zonden;
vrede geef ik u, heeft hij gezegd,
vrede geef ik u, heeft hij gezegd.

Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan,
heeft hij gebeden voor zijn vrienden.
Vader, bad hij, bewaar hen in Uw naam,
mogen zij allen een zijn in de liefde,
dat zij doen wat ik hun heb gedaan,
dat zij doen wat ik hun heb gedaan.

Toen Jezus in de hof gekomen was,
heeft hij in grote angst gebeden,
maar er was niemand die hem antwoord gaf.
Een vriend heeft hem verkocht en uitgeleverd
toen hij in zijn uur gekomen was,
toen hij in zijn uur gekomen was.

————–

DELEN VAN VREUGDE (WIJN) EN VERDRIET (BROOD)

Laten we dan doen wat Jezus ons heeft voorgedaan. Laten we onze vreugde (wijn) en verdriet en zorgen (brood) delen als een Christelijke gemeenschap, als ranken aan dezelfde wijnstok.

————–

TAFELGEBED
‘Sacrament van hoop’ – Antoine Oomen – liedboek 674


Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg.

Gezegend gij die eeuwig hier nu zijt.
Jezus uw gerechte indachtig
delen wij dit brood en deze beker

Sacrament van hoop dat niets onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.

Doe mij gaan op uw weg.
Zend uw licht en uw trouw
Zoudt Gij ooit mij beschamen.

Amen. Kome wat komt.

————–

ONZE VADER

En laten we dan ook samen het gebed bidden dat Jezus ons heeft voorgebeden.

————–

VREDESWENS
‘Vrede voor jou’ – Tom Löwenthal – liedboek 944


Laten wij ‘vrede’ wensen :
voor de wereld,
voor alle mensen in onze Liergemeenschap,
voor de mensen met wie wij willen (of moeten) samenleven.
voor onszelf;  dat er vrede is in ons.
Dat wij te-vrede-n zouden kunnen zijn.

————–

ONTVANGEN VAN BROOD EN WIJN

————–

SLOTGEBED

Almachtige God,
aan deze maaltijd van uw Zoon
hebt Gij ons nieuwe kracht geschonken voor dit leven.
Wij bidden U: bewaar ons in uw liefde,
opdat wij, in dienstbaarheid en verbondenheid,
de taak vervullen, waartoe Gij ons geroepen en gezonden hebt,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

————–

SLOTLIED
‘Wie zijn leven niet wil geven’ – Antoine Oomen – liedboek 441


Wie zijn leven niet wil geven,
niet wil delen met zovelen,
met een ander, gaat verloren.
Wie wil geven wat hij heeft,
die zal leven, opgegeten,
die zal weten dat hij leeft.

————–

Leonardo Da Vinci – laatste avondmaal – Cenacolo Vinciano (Santa Maria Delle Grazie – Milaan)

————–

Met dank aan

  • André Nuytemans voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone en Kevin Mouton voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–