HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 01/11/2020

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (8 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————–

—————–

OPENINGSGEBED

Naar U sta ik op in de morgen,
Ik zoek Uw aangezicht
Ik vind U in mezelf en in de medemens
De medemens, de enige ware vindplaats waar de zaden geplant zijn om te groeien en te bloeien op de weg die Jezus ons is voorgegaan. Die weg moeten we niet alleen gaan.
Er is de medemens, van wie we dankbaar ontvangen, en met wie we ruimhartig delen.
Naar U sta ik op in de morgen: Red ons, heb ons lief!

—————–

EEN KAARS…

We herinneren ons het Paaslicht dat ook onze lieve doden verlicht. We steken een kaars aan voor wie ons dierbaar was en voor de mensen die deze week in eenzaamheid gestorven zijn. We branden ook speciaal een kaarsje voor Hannah Dewulf, dochter van Yves, die 25 jaar geleden gestorven is.

—————–

ALLERHEILIGENMEDITATIE


We herdenken diegenen die gestorven zijn en een plaats innemen in ons hart. We vertrouwen hun namen toe aan de stilte (van God).

—————–

LEZING –openbaring van Johannes Hfst 7, 2-4, 9-14

Ik zag in het Oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen die opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe : ‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’

Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen : honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël.

Hierna zag ik dit : een onafzienlijke menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze : ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ Alle engelen stonden om te troon en de oudsten en de vier wezen heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden : “Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen’

Een van de oudsten sprak mij aan : ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ Ik antwoordde : ‘U weet het zelf, heer’. Hij zei tegen me : ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam’.

—————–

—————–

LIED


Was jij mijn herder,
niets zou mij ontbreken.


Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.

Jij mijn herder?
Niets zou mij ontbreken.

Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
ik zal bang zijn
ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.
Jij hebt de tafel al gedekt
mijn spotters weten niet wat ze zien:
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem
mij inschenkt,
drink maar, zeg je.

Jij mijn herder?
Niets zal mij ontbreken.

Laat het zo blijven, dit geluk
deze genade,
al mijn levensdagen.
Dat tot in lengte van jaren
ik wonen zal bij jou
in huis.

Jij mijn herder?
Niets zal mij ontbreken.

—————–

MIJMERING – Over “vergankelijkheid” en het “hiernumaals”

Je vindt hier een link naar enkele persoonlijke mijmeringen op basis van Huub Oosterhuis en Willigis Jäger.

—————–

LIED


Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart,
berg ze in het binnenst van je ziel,
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze,
thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat
deze woorden aan jou toevertrouwd.

Bind ze als een teken aan je hand,
draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis, vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur,
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeerderen je levensdagen
en de jaren van je zoons en dochters.
Dat je bloeien zult en niet verwelken,
bomen aan de bron. Hoor Israël.

—————–

TAFELGEBED


Gezegend zijt Gij, levende God
omwille van hem, de zoon van de mensen

woord en gestalte van uw heerlijkheid
beeld en gelijkenis van uw trouw

die werd vernederd en gebroken
die werd verheven in uw licht

die wordt gehoord, die wordt geleefd
die komen zal in deze wereld

die ons een nieuwe naam zal geven
die onze weg is door de dood

die wij herkennen, die wij verkondigen
hier in het breken van het brood.

—————–

ONZE VADER

—————–

VREDESWENS


Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou (2x)

En geef elkaar een -niet tastbaar maar wél zichtbaar- teken van vrede…

—————–

VOORBEDEN


Roep onze namen, dat wij u horen,
dat wij weer ademen, dat wij u leven.

—————–

SLOTGEBED – Matteüs 5, 3-10

Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

—————–

SLOTLIED


Ga, tot de einden der aarde,
Tot het uiterste
Daar zal liefde zijn, ga!

—————–

Met dank aan

• André Nuytemans voor deze vijfde herfstviering
• Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
• Patrick Delanoeye voor de website

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

Het ga je goed… en tot volgende week!

—————–